Förslag till nya regler om försäkringsdistribution samt vissa ändringar i fondregler

FI föreslår nya regler för försäkringsdistributörer med anledning av försäkringsdistributionsdirektivet (IDD). Syftet med direktivet är att utveckla och stärka de konsumentskyddsregler som följer av försäkringsförmedlingsdirektivet, och utvidga tillämpningsområdet till att även omfatta försäkringsföretag. Utöver det föreslår Finansinspektionen ett par ändringar i föreskrifterna om värdepapperfonder samt föreskrifterna om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

FI föreslår nya föreskrifter om krav på försäkringsdistributörer, vilka avser att ersätta nu gällande föreskrifter om försäkringsförmedling.

OBS! Förslaget till nya föreskrifter har den 17 april 2018 kompletterats med
två bestämmelser som av misstag saknades i det ursprungliga dokumentet. Nytt dokument med följebrev har skickats ut till remissinstanserna samt uppdaterats nedan.

De föreslagna föreskrifterna ställer bland annat utökade krav på vad en ansökan om tillstånd ska innehålla, vilken kunskap och kompetens en försäkringsdistributör ska ha, interna regler för verksamheten, ersättning till anställda, samt vilken information som distributören ska lämna till sina kunder. Reglerna innehåller även nya krav på försäkringsbaserade investeringsprodukter och vissa pensionsförsäkringar.

Därutöver föreslår Finansinspektionen följdändringar i föreskrifter om försäkringsrörelse, allmänna råd om styrning och kontroll i finansiella företag och föreskrifter om finansiell rådgivning till konsumenter.

Förskrifterna föreslås träda i kraft den 1 oktober 2018.

Utöver det föreslås ändringar i föreskrifterna om värdepappersfonder samt föreskrifterna om förvaltare av alternativa investeringsfonder som inte har samband med genomförandet av IDD. Förslagen innebär bland annat nya krav på vilka åtgärder en fondförvaltare ska vidta när den lämnar råd om andelar i fonder inom ramen för sin fondverksamhet och när förvaltaren tar emot medel med redovisningsskyldighet. Det föreslås även en ändring i föreskrifterna om förvaltare av alternativa investeringsfonder som innebär att AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder kvartalsvis ska rapportera innehav för varje specialfond som bolaget förvaltar till Finansinspektionen. Ändringarna föreslås börja gälla den 1 augusti 2018.

Frågor om förslagen besvaras av Roger Jacobsson på tfn 08-408 983 90 eller via mejl roger.jacobsson@fi.se.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 3 maj 2018. Ange diarienummer FI Dnr 16-17599.

Laddar sidan