Förslag till nya regler om redovisningstillsyn

FI föreslår nya föreskrifter om övervakning av emittenters regelbundna finansiella information. Anledningen är den nya lagstiftningen om redovisningstillsyn som riksdagen har beslutat om. Som en följd av detta föreslår Finansinspektionen också ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) verksamhet på marknadsplatser.

Den nya ordningen innebär att det lagstadgade kravet på att en börs ska övervaka den regelbundna finansiella informationen som offentliggörs av emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad som börsen driver, tas bort. I stället införs en möjlighet till ett uppdelat ansvar för redovisningstillsynen, där FI får överlämna övervakningen av emittenters regelbundna finansiella information till ett organ med representativa företrädare på redovisningsområdet.

De föreslagna föreskrifterna om övervakningen av regelbunden finansiell information reglerar övervakningen och rapporteringen till FI. De ändringar som föreslås i marknadsplatsföreskrifterna innebär att bestämmelserna om börsernas övervakning av regelbunden finansiell information tas bort

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Frågor om remissen besvaras av Nanny Hiort (08-408 983 52) eller nanny.hiort@fi.se.
Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm
eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 28 augusti 2018. Ange diarienummer FI Dnr 18-3578.

Läs mer

Laddar sidan