Kapitalkrav för förvärvade fallerade exponeringar

Finansinspektionen (FI) har fått frågor om vilken riskvikt förvärvade fallerade exponeringar ska ges när schablonmetoden för kreditrisker tillämpas. FI vill därför ge följande svar till de företag som berörs.

I slutet av september i år publicerade Europeiska Bankmyndigheten (EBA) ett svar om vad som enligt tillsynsförordningen får räknas som en specifik kreditriskjustering, se deras Single Rulebook Q&A, 2017_3270, Appropriate Risk Weight for purchased defaulted assets (länk nedan). FI har följt frågan och bedömer att EBA:s svar bekräftar vad som framgår av tillsynsförordningen.

Med anledning av detta har FI under hösten fört en dialog med vissa företag som har förvärv av portföljer med fallerade exponeringar som en betydande del i sin verksamhet – och som använder schablonmetoden för kreditrisk. I denna dialog har FI uppmärksammat att flera företag tillämpar en riskvikt på dessa exponeringar på 100 procent.

Riskvikten på fallerade exponeringar enligt schablonmetoden sätts i enlighet med artikel 127 i tillsynsförordningen (575/2013/EU). Fallerade exponeringar ska ges en riskvikt på "150 procent, om specifika kreditriskjusteringar understiger 20 procent av den del av exponeringen som är utan säkerhet om dessa specifika kreditriskjusteringar inte tillämpades".

Frågeställningen kan ha en betydande påverkan på kapitalkraven för företag vars tillgångar till betydande del består av förvärvade fallerade exponeringar och som använder schablonmetoden för kreditrisk samt tidigare har tillämpat en riskvikt på dessa exponeringar på 100 procent.

Laddar sidan