Avveckling utanför värdepapperscentraler (internaliserad avveckling)

Enligt artikel 9.1 i CSDR ska företag som avvecklar en värdepapperstransaktion utanför en värdepapperscentral (internaliserar avveckling) varje kvartal rapportera den aggregerade volymen och värdet av sin internaliserade avveckling till FI.

Nytt rapporteringskrav enligt artikel 9.1 CSDR

Enligt artikel 9.1 i förordningen (EU) nr 909/2014 om förbättrad värdepappersavveckling och om värdepapperscentraler (CSDR) ska företag som är etablerade i Sverige och som internaliserar en avveckling varje kvartal rapportera den aggregerade volymen och värdet av alla värdepapperstransaktioner som de har avvecklat utanför avvecklingssystem för värdepapper till FI.

Rapporteringsskyldighet

Rapporteringsskyldigheten gäller företag som internaliserar en avveckling. Enligt artikel 2.1.11 i CSDR avses ett institut, inbegripet ett institut som har auktoriserats i enlighet med direktiv 2013/36/EU eller direktiv 2014/65/EU, som utför överföringsuppdrag för kunders räkning eller för egen räkning på annat sätt än genom ett avvecklingssystem för värdepapper.

Rapporteringsskyldigheten gäller företag som är etablerade i Sverige och som internaliserar avveckling i sin egen bok i stället för att avveckla i det centrala avvecklingssystemet. Internaliserad avveckling kan ske på olika nivåer i värdepappersinnehavskedjan (globala förvaringsinstitut, underförvarare osv.) och ska rapporteras på den nivå där avvecklingen sker.

Företag som internaliserar en avveckling ska rapportera den information som krävs enligt artikel 9.1 i förordningen om värdepapperscentraler enligt följande:

  • En rapport för dess verksamhet i Sverige (även verksamheten i dess filialer i Sverige).
  • Separata rapporter för verksamheten för dess filialer per medlemsstat.
  • En rapport för verksamheten för dess filialer i tredjeländer.

För exempel, se Esmas riktlinjer för internaliserad avveckling.

Rapporternas innehåll och form

Rapporternas innehåll fastställs i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/391 medan rapporternas form fastställs i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/393.

Innehållet i rapporterna om internaliserad avveckling preciseras i artikel 1 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/391:

"I denna förordning avses med

  1. instruktion om internaliserad avveckling: en instruktion från en kund till ett företag som internaliserar avveckling om att ställa ett penningbelopp till en mottagares förfogande eller att föra över äganderätten eller en annan rätt till ett eller flera värdepapper genom registrering i ett register, som företaget som internaliserar avveckling verkställer i egen bok i stället för genom ett avvecklingssystem för värdepapper;
  2. ej verkställd instruktion om internaliserad avveckling: att en värdepapperstransaktion inte har avvecklats helt eller delvis på den av berörda parter överenskomna dagen på grund av brist på värdepapper eller kontantmedel, oavsett underliggande orsak."

Rapporteringen av internaliserad avveckling innehåller bland annat följande delområden.

  • Typ av finansiellt instrument
  • Typ av värdepapperstransaktion
  • Typ av kund
  • Vilken värdepapperscentral som tillhandahåller notarietjänst eller central kontoföringstjänst avseende de underliggande värdepapperen

Faktorer som ska beaktas vid inlämnade av rapporten

FI mottar uppgifterna från företag som internaliserar avveckling i XML-format och med beaktande av schemaspecificeringen för XML-märkspråk enligt standard ISO-20022. För närmare information om detta se Technical Guidance for Settlement Internalisers – Report Validation Rules som publicerats av Esma. Rapportfilerna ska skickas som krypterade bilagor per e-post (.zip). Beskrivning av hur uppgifter ska inlämnas till FI kommer att publiceras under hösten 2019.

Rapportören ska säkerställa att filen uppfyller formkraven på XML-schemafiler samt de innehållsmässiga integritetskraven i Esma:s tekniska rapporteringsanvisningar.

Beskrivning av elektronisk dataöverföring (rapportering av internaliserad avveckling)

Som tidigare meddelat är införandet av den plattform som FI ska använda för rapporteringen försenat och kommer sannolikt att finnas på plats tidigast i slutet av 2019. Företag kan lämna in den första rapporten först när införandet av den plattform som FI ska använda för detta ändamål är klart. FI återkommer under hösten 2019 med beskrivning av hur uppgifter ska lämnas till FI samt de tekniska kraven på rapporterna, inklusive särskilda nationella krav som inte framgår av Esmas tekniska riktlinjer.

Läs mer

Laddar sidan