Bankernas marginal på bolån

Bankernas bruttomarginal på bolån minskade med 5 punkter under det fjärde kvartalet 2018. Från 1,55 procent vid utgången av det tredje kvartalet 2018 till 1,50 procent vid utgången av det fjärde kvartalet 2018. Bruttomarginalen är fortsatt på en hög nivå.

Under det fjärde kvartalet 2018 sjönk genomsnittliga räntor på nya bolån. Bankernas faktiska utlåningsräntor sjönk med 3 punkter. Bankernas genomsnittliga finansieringskostnader ökade med 2 punkter under fjärde kvartalet. Den 20 december 2018 höjde Riksbanken reporäntan med 25 punkter till –0,25 procent. I slutet av fjärdekvartalet var Stibor (3 månader) –0,13 procent, vilket var den högsta nivån på nästan fyra år. Stibor är en av de komponenter som påverkar bankernas finansieringskostnader för bolån. Sjunkande faktiska utlåningsräntor och något högre finansieringskostnader förklarar därmed den lägre bruttomarginalen för fjärde kvartalet 2018.

Sedan 2010–2011 har FI infört regleringar riktade mot bolån för att minska sårbarheten för såväl låntagare som banker. Hit hör till exempel en höjning av riskvikter för bolån till 25 procent och en aktivering och gradvisa höjningar av den kontracykliska kapitalbufferten. Regleringarna ökar bankernas kapitalkostnad och för att behålla avkastningsnivån på bolån kan bankerna till följd av nya regleringar ökat bruttomarginalen. FI beräknar att de införda regleringarna innebär en ökning av bankernas kapitalkostnad för bolån motsvarande 40–50 räntepunkter på utlåningsräntan. Det betyder att bara en del av den kraftiga ökningen av bankernas bruttomarginal sedan 2010–2011 kan förklaras av ökade kostnader för bankerna genom nya regleringar.

I uppdraget att värna finansiell stabilitet är FI mån om att bankerna i Sverige är robusta. Samtidigt har FI ett uppdrag att värna konsumenternas villkor. Utgifter för att finansiera det egna boendet är ofta ett hushålls största enskilda kostnad. FI publicerar bruttomarginalen på bolån som ett av flera verktyg som konsumenter kan använda vid förhandlingar om bolåneräntan. Den höga marginalen på bolån visar att det finns ett fortsatt förhandlingsutrymme för konsumenter. Samtidigt som banker kan behålla en god lönsamhet på bolån. Det är därför viktigt att konsumenter kontaktar olika banker och förhandlar för att sänka sina räntekostnader. Om konsumenter i högre utsträckning var beredda att byta bank skulle det sannolikt bidra till att de genomsnittliga bolåneräntorna sjönk.

Läs mer

Laddar sidan