Esma publicerar fokusområden för tillsynen över börsföretagens finansiella rapporter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har pekat ut vilka områden som ska prioriteras när tillsynsmyndigheterna i EU granskar börsföretagens finansiella rapporter för räkenskapsåret 2019.

De prioriterade områdena har valts ut gemensamt av Esma och de organ som ansvarar för redovisningstillsynen i de olika medlemsländerna. Följande områden ska prioriteras:

  • Specifika frågor kopplade till IFRS 16 Leasingavtal med tanke på de bedömningar som behöver göras för att tillämpa reglerna, särskilt när det gäller att fastställa leasingperiod och diskonteringsränta.
  • Förbättring av den information som tillhandahålls enligt IFRS standarder som börjades tillämpas vid 2018 års finansiella rapporter:
    • IFRS 9 Finansiella instrument (för kreditinstitut) när det gäller förväntade kreditförluster och betydande ökning av kreditrisk
    • IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder (för emittenter), som bör vara i fokus när intäktsredovisning är föremål för betydande antaganden och bedömningar.
  • Tillämpningen av IAS 12 Inkomstskatter när det gäller uppskjuten skattefordran till följd av outnyttjade underskottsavdrag.

Utöver dessa fokusområden vill Esma även att emittenter särskilt uppmärksammar följande områden:

Icke-finansiell information samt alternativa nyckeltal (APM)

Här pekar Esma på principerna för väsentlighet och fullständighet i upplysningar som bör vägleda rapporteringen av icke-finansiell information, inklusive information ska rapporteras på ett balanserat och tillgängligt sätt. Dessutom påminner Esma emittenter om vikten av att tillhandahålla tillräckliga upplysningar för att göra det möjligt för användare att förstå grunden för och användbarheten av alla ändringar i de nyckeltal som redovisas, särskilt när det gäller ändringar till följd av tillämpningen av IFRS 16.

Andra frågor

Esma förväntar sig att emittenter kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att uppfylla de nya kraven för ett enhetligt elektroniskt rapporteringsformat (European Reporting Format, Esef) som kommer att börja gälla i och med års- och koncernredovisningen för 2020.

Slutligen framhäver Esma även vikten av att emittenter upplyser om den påverkan som Storbritanniens utträde ur EU, brexit, förväntas ha på deras verksamhet.

Utöver de områden som Esma har pekat ut, kan de organ som ansvarar för redovisningstillsynen i varje medlemsland välja att prioritera ytterligare områden. I Sverige är det FI som är behörig myndighet för denna tillsyn.

Syftet med tillsynen är att åstadkomma en enhetlig tillämpning av de internationella redovisningsreglerna för börsnoterade företag (IFRS) inom EES-området. Det ska i förlängningen leda till en bättre fungerande finansiell marknad med mer transparenta och jämförbara finansiella rapporter.

Läs mer

Laddar sidan