EU har publicerat nytt kapitaltäckningsregelverk för värdepappersbolag

EU har i sin officiella tidning publicerat ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag, bestående av en ny förordning och ett nytt direktiv. Värdepappersbolag är företag som har tillstånd att driva värdepappersrörelse men som inte är kreditinstitut.

Det nya regelverket är anpassat till värdepappersbolagens egenart och är mer proportionerligt i förhållande till värdepappersbolagens storlek, tjänster och grad av komplexitet.

Regelverket innebär i huvudsak att värdepappersbolagen ska delas in i olika kategorier utifrån den verksamhet som de bedriver. Kategoriseringen ska utgöra grunden för vilka krav som bolagen ska omfattas av.

Direktivet och förordningen träder i kraft 20 dagar efter publiceringen i EU:s officiella tidning den 5 december, och ska börja tillämpas den 26 juni 2021.

Regeringen har utsett en särskild utredare med uppdrag att lämna förslag till lagändringar i svensk rätt för att genomföra EU:s nya regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag. Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2020.

Finansinspektionen kommer att påbörja arbete med nya föreskrifter under 2020.

Laddar sidan