FI följer EU-riktlinjer om icke-signifikanta referensvärden

FI har meddelat europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, att FI avser att följa Esmas riktlinjer om icke-signifikanta referensvärden inom ramen för förordningen om referensvärden (benchmarkförordningen).

Den 19 juni 2019 publicerade Esma riktlinjer ESMA70-145-1209 om icke-signifikanta referensvärden inom ramen för förordningen om referensvärden. Riktlinjerna förtydligar förordningens krav i fråga om administratörers övervakningsfunktion, dataunderlag, metodens transparens och kraven på rapportörer under tillsyn vad gäller styrning och kontroll.

Riktlinjerna i Sverige

FI har meddelat Esma att myndigheten avser att följa riktlinjerna. Riktlinjerna gäller för:

  • Behöriga myndigheter
  • Administratörer av referensvärden
  • Rapportörer under tillsyn

Riktlinjerna omfattar bland annat övervakningsfunktionens sammansättning, nyckelelementen i den metod som används för att fastställa ett icke-signifikant referensvärde och väsentliga ändringar av metoden samt kontrollramverk för rapportörer under tillsyn som rapporterar till icke-signifikanta referensvärden. Riktlinjerna gäller från och med den 19 augusti 2019.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. 

Läs mer

Laddar sidan