FI följer EU-riktlinjer om icke-signifikanta referensvärden

FI har meddelat europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, att FI avser att följa Esmas riktlinjer om icke-signifikanta referensvärden inom ramen för förordningen om referensvärden (benchmarkförordningen).

Den 19 juni 2019 publicerade Esma riktlinjer ESMA70-145-1209 om icke-signifikanta referensvärden inom ramen för förordningen om referensvärden. Riktlinjerna förtydligar förordningens krav i fråga om administratörers övervakningsfunktion, dataunderlag, metodens transparens och kraven på rapportörer under tillsyn vad gäller styrning och kontroll.

Riktlinjerna i Sverige

FI har meddelat Esma att myndigheten avser att följa riktlinjerna. Riktlinjerna gäller för:

  • Behöriga myndigheter
  • Administratörer av referensvärden
  • Rapportörer under tillsyn

Riktlinjerna omfattar bland annat övervakningsfunktionens sammansättning, nyckelelementen i den metod som används för att fastställa ett icke-signifikant referensvärde och väsentliga ändringar av metoden samt kontrollramverk för rapportörer under tillsyn som rapporterar till icke-signifikanta referensvärden. Riktlinjerna gäller från och med den 19 augusti 2019.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom riktlinjerna har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd, men om FI bedömer att det behövs kan riktlinjerna komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.

Läs mer

Laddar sidan