FI tillämpar EU-riktlinjer om tillämpning av vissa definitioner av råvaruderivat

2019-07-17 | Regler Esma Nyheter Marknad

Den 5 juni 2019 publicerade Europeiska marknads- och värdepappersmyndigheten (Esma) uppdaterade riktlinjer om tillämpningen av vissa definitioner av råvaruderivat. FI kommer att tillämpa dessa riktlinjer.

Riktlinjerna syftar till en konsekvent, effektiv och ändamålsenlig tillämpning av de definitioner av råvaruderivat som framgår av punkterna 6 och 7 i avsnitt C i bilaga 1 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (Mifid 2). Definitionerna påverkar vilka råvaruderivatkontrakt som omfattas av regler om rapportering till transaktionsregister, obligatorisk clearing, tröskelvärden för clearing, tekniker för hantering av risker, samt säkerhetskrav.

De nya riktlinjerna har utfärdats till följd av ikraftträdandet och tillämpningen av Mifid 2 och uppdaterar tidigare utfärdade riktlinjer från 2015 för att anpassa dem till det nya regelverk som har inrättats genom Mifid 2.

FI:s tillämpning av EU-riktlinjerna

FI har underrättat Europeiska värdepappersmyndigheten, Esma, om att myndigheten avser att tillämpa riktlinjerna.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. 

Laddar sidan