FI tillämpar EU-riktlinjer om tillsyn över finansiell information i sin helhet

FI har tillämpat Esmas riktlinjer om tillsyn över finansiell information från och med att de trädde i kraft 2014 med undantag för de delar av riktlinjerna som stred mot svensk lag. I och med de lagändringar som trädde i kraft vid årsskiftet, följer nu FI riktlinjerna i sin helhet.

FI:s tillämpning av EU-riktlinjerna

FI har tidigare underrättat Esma om att vi avser att tillämpa Esmas riktlinjer om tillsyn över finansiell information – förutom där riktlinjerna strider mot svensk lag. Det avsåg riktlinje 3 där Sverige, med dåvarande system där redovisningstillsynen till stor del utfördes av börserna, inte kunde följa kravet på oberoendet från marknadsplatserna. Lagkravet på att redovisningstillsynen ska utföras av börserna togs bort den 1 januari 2019 och det finns inte längre något hinder för FI att följa riktlinjerna. FI har därför meddelat Esma att vi avser följa riktlinjerna i sin helhet.

Syftet med riktlinjerna

Riktlinjerna ska bidra till en konsekvent, effektiv och ändamålsenlig tillsynspraxis och därmed säkerställa en gemensam, enhetlig och konsekvent tillämpning av unionsrätten genom att främja en gemensam syn på tillsynen över finansiell information enligt öppenhetsdirektivet (redovisningstillsyn). Riktlinjerna publicerades av Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, den 28 oktober 2014 (Esma/2014/1293sv).

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom riktlinjerna har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd, men om FI bedömer att det behövs kan riktlinjerna komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.

Laddar sidan