FI:s krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor och diversifiering av säkerställda obligationer i likviditetsbufferten

2019-03-05 | Regler Nyheter Bank

FI redogör för myndighetens syn när det gäller specifika krav på likviditetstäckningskvot i enskilda valutor inklusive krav på diversifiering av likviditetsbuffertens sammansättning vad avser svenska säkerställda obligationer. FI remitterar härmed en promemoria som beskriver myndighetens ställningstaganden i dessa frågor.

Sedan den 1 januari 2018 gäller EU-kommissionens delegerade akt om likviditetstäckningskvot i totala valutor med en kravnivå på 100 procent inom hela EU. I den delegerade akten framgår generella krav på likviditetsbuffertens valutasammansättning och operativa krav gällande sammansättningen av innehav av likvida tillgångar i likviditetbufferten. I denna promemoria beskriver FI sin syn på hur EU-regleringens generella krav bör preciseras. FI:s ställningstaganden kommer att tillämpas i tillsynen inom ramen för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP).

FI avser fortsatt att ställa krav på att banker i tillsynskategori 1 och 2 uppfyller en likviditetstäckningskvot i euro och US-dollar som var för sig uppgår till minst 100 procent, förutsatt att dessa valutor är signifikanta för den enskilda banken. FI avser dessutom att ställa krav på en likviditetstäckningskvot på minst 75 procent för varje övrig enskild valuta inklusive svenska kronor, förutsatt att valutan är signifikant för den enskilda banken.

FI kommer även att begränsa andelen säkerställda obligationer utgivna av svenska emittentinstitut som får tillgodoräknas i likviditetsbufferten. Vid beräkningen av likviditetstäckningskvoten får maximalt 50 procent av den totala likviditetsbufferten utgöras av säkerställda obligationer utgivna av svenska emittentinstitut.

FI avser att tillämpa kraven i översyns- och utvärderingsprocessen från och med år 2019. I första hand berörs endast banker i tillsynskategori 1 och 2 men FI kan komma att ställa ytterligare institutspecifika krav som ett resultat av den samlade likviditetsbedömningen inom ramen för ÖUP.

Skriftliga synpunkter på förslaget kan lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via e-post till finansinspektionen@fi.se, senast den 10 april 2019. Ange diarienummer FI Dnr 19-5338.

Läs mer:

Laddar sidan