Förslag till nya informationskrav om aktivitetsgrad i fondförvaltning

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder och i Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Ändringarna gäller värdepappersfonder och specialfonder. Förslaget innehåller nya bestämmelser om hur man beräknar aktivitetsmåttet aktiv risk. Enligt förslaget införs också nya bestämmelser om hur informationen om aktivitetsgrad ska presenteras i fondernas informationsbroschyrer och årsberättelser.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. De nya kraven för årsberättelserna ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2019.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 16 augusti 2019. Ange diarienummer FI Dnr 18-16590.

Frågor om remissen besvaras av Angelica Thornquist Lavicka på
tfn 08-408 983 92 eller e-post angelica.thornquistlavicka@fi.se.

Läs mer

Laddar sidan