Förslag till nya regler om avgifter för återköp och överföring av livförsäkring

FI föreslår nya föreskrifter om vilka kostnader som ett försäkringsföretag får beakta när det fastställer avgifter för återköp och överföring av försäkringar och försäkringskapital.

Föreskriftsförslaget innebär att bara vissa uppräknade typer av kostnader utgör sådana direkta kostnader för administrativ hantering, som får ingå i underlaget för avgifterna enligt förslaget om ändringar i försäkringsrörelselagen (2010:2043) i prop. 2018/19:124.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via e-post till finansinspektionen@fi.se senast den 5 december 2019. Ange diarienumret FI dnr 17-21914.

Frågor om remissen besvaras av William Svärd på telefon 08-408 98 835 eller e-post william.svard@fi.se.

Laddar sidan