Redovisningstillsyn i Europa 2018

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har i dag presenterat en rapport om den redovisningstillsyn som bedrivits under 2018 inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES.

Rapporten ger en översikt över de aktiviteter som Esma och de nationella tillsynsmyndigheterna bedrivit under 2018 och presenterar information om antalet undersökningar och tillsynsåtgärder som utförts.

Rapporten beskriver även Esmas bidrag till arbetet med att utveckla ett enhetligt regelverk för finansiell rapportering. Under 2018 var det, i enlighet med Esmas gemensamma tillsynsprioriteringar för 2018, särskilt inriktat på att harmonisera tillämpningen av nya IFRS-standarder som trädde i kraft under året: IFRS 15, intäkter från avtal med kunder samt IFRS 9, finansiella instrument.

Under 2018 utvidgade de europeiska tillsynsmyndigheterna för första gången sina tillsynsaktiviteter till att även omfatta icke-finansiell information, rörande miljö-, sociala- och styrningsfrågor, som offentliggjordes av emittenter i enlighet med nya krav som trädde i kraft på europeisk nivå.

Laddar sidan