Dialogmöte med fondbolag

Dialogmöte med anledning av situationen på företagsobligationsmarknaden.

Med anledning av marknadsrörelserna till följd av coronaviruset har Finansinspektionen (FI) haft kontakt med flertalet svenska fondbolag och auktoriserade förvaltare av alternativa investeringsfonder. Vid dessa kontakter har många bolag tagit upp den ansträngda situationen på räntemarknaden, i synnerhet vad gäller företagsobligationer.

Mot bakgrund av detta bjöd FI in till ett telefonmöte idag klockan 14.00. Inbjudan gick i första hand till förvaltare av dagligt handlade företagsobligationsfonder.

Dialogmötet var en möjlighet för FI att kommunicera direkt med flera fondbolag samtidigt. Under samtalet påminde FI om den skyldighet som ett fondbolag har med att behandla fondandelsägarna lika. Det kan uppkomma situationer där inlösen av fondandelar kan behöva senareläggas av hänsyn till andelsägarnas intresse. Det kan röra sig om fall när tillgångarna i en investeringsfond på grund av särskilda omständigheter inte kan värderas på ett adekvat sätt eller där likviditeten i de underliggande tillgångarna är otillfredsställande.

Situationen ser olika ut för olika fonder men det är viktigt att fondbolagen noga analyserar sina fonders förutsättningar och vidtar de åtgärder som är nödvändiga. Detta är viktigt för att tillgodose samtliga fondandelsägares intresse.

Finansinspektionen kommer att fortsätta följa marknadsutvecklingen och fondbolag uppmanas att ta kontakt med FI vid behov.

Pressekreterare
070-300 47 32