Effekter av covid-19 i halvårsrapporterna – uttalande från Esma

I syfte att främja transparens och enhetlig tillämpning av de bestämmelser som gäller inom EU för information i halvårsrapporter, har Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) publicerat ett uttalande. Uttalandet har föranletts av de rådande omständigheterna på grund av utbrottet av covid-19.

Esma betonar bland annat att punkterna 17 och 31 i IAS 1, Utformning av finansiella rapporter, i vissa fall kräver ytterligare upplysningar utöver de som krävs enligt olika redovisningsstandarder. Det krävs ytterligare upplysningar när det är nödvändigt för att möjliggöra användarnas förståelse av påverkan av speciella transaktioner eller andra händelser och förhållanden. Det är alltså fråga om upplysningar som även går utöver minimikraven i IAS 34 Delårsrapportering.