Esma-uttalande om utsträckt tid för att offentliggöra finansiella rapporter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) har publicerat ett uttalade om påverkan från effekterna av coronaviruspandemin på möjligheterna för noterade bolag att uppfylla de krav på tidpunkter för offentliggörande av finansiella rapporter som finns i öppenhetsdirektivet. Direktivet har implementerats i svensk rätt genom lagen om värdepappersmarknaden.

Texten har uppdaterats 2020-04-20

Av uttalandet framgår att Esma och de nationella tillsynsmyndigheterna är medvetna om att den pågående pandemin kan medföra svårigheter för noterade bolag att upprätta finansiella rapporter och för revisorer att utföra revision, vilket kan påverka emittenternas möjligheter att offentliggöra de finansiella rapporterna inom de lagstadgade tidsramarna.

Nationella tillsynsmyndigheter rekommenderas att inte prioritera åtgärder mot emittenter som på grund av coronaviruset inte kan offentliggöra de finansiella rapporterna inom de lagstadgade tidsramarna förutsatt att de offentliggörs inom en period som anges i uttalandet. En bedömning förväntas göras i varje enskilt fall.

Vidare framgår att bolagen förväntas informera den nationella tillsynsmyndigheten om de inte kan offentliggöra de finansiella rapporterna inom de lagstadgade tidsramarna och att de förväntas informera investerarna om den nya tidsplanen. Det betonas också att bolagen fortfarande omfattas av upplysningskraven i artikel 17 i förordningen om marknadsmissbruk. Esma påminner särskilt om att emittenter måste fortsätta att informera marknaden så snart som möjligt om eventuell insiderinformation som direkt berör dem.

FI står bakom Esma:s uttalande.

Information om sent offentliggörande, skälen till detta samt det nya datumet görs till: finansiellinformation@fi.se. Efter att vi tagit emot informationen svarar vi inom kort (max 3 arbetsdagar) om vi har något att invända.

Laddar sidan