FI påminner om regler för dokumentation av uppskjutet offentliggörande

Finansinspektionen har noterat återkommande brister när det gäller hur emittenter uppfyller kraven på dokumentation av uppskjutet offentliggörande av insiderinformation enligt marknadsmissbruksförordningen (Mar). Bristerna finns särskilt hos emittenter som använder systemverktyg för att dokumentera sådana beslut.

Ett flertal emittenter använder sig av systemverktyg för insiderförteckningar och för dokumentation av uppskjutna offentliggöranden. För dessa emittenter vill FI förtydliga att beslut om att skjuta upp ett offentliggörande av insiderinformation ska dokumenteras enligt de formkrav som finns i artikel 4 i kommissionens delegerade förordning EU 2016/1055.

Dokumentationen ska innehålla information om vem som fattat beslutet. Den ska också innehålla utförlig information om på vilka grunder emittenten bedömt att de villkor som finns i artikel 17.4 i Mar har uppfyllts.

FI kan i efterhand begära att en emittent tillhandahåller detaljerad information om ett uppskjutet offentliggörande och om beslutsprocessen bakom. Syftet är att se att emittenten uppfyllt samtliga tre förutsättningar som krävs för att ett uppskjutande ska vara tillåtet enligt Mar. Därför är det mycket viktigt att emittenter ingående och tydligt dokumenterar varför de, vid tidpunkten för beslutet och därefter, ansett sig uppfylla de krav som finns för att skjuta upp ett offentliggörande.

FI påminner därför alla emittenter att säkerställa att de system de använder möjliggör en hantering som är förenlig med de dokumentationskrav som följer av kommissionens delegerade förordning.

Regler och vägledning: