Information om aktivitetsgrad i fondförvaltning

2020-06-29 | Nyheter Marknad

Finansinspektionen vill påminna om att det från och med den 1 januari 2020 tillämpas nya regler om innehållet i informationsbroschyrer och årsberättelser för värdepappersfonder och specialfonder. Handlingarna ska innehålla information om aktivitetsgrad i fondförvaltningen.

För värdepappersfonder finns regler om redovisning av aktivitetsgrad i informationsbroschyrer och årsberättelser i

  • 4 kap. 25-28 §§ lagen (2004:46) om värdepappersfonder
  • 29 kap. 17 a §, 31 kap. 37 § och 31 kap. 50 a § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder.

För specialfonderna finns reglerna i

  • 10 kap. 13-16 §§ lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder
  • 12 kap. 13 § och 13 kap. 1 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Vad gäller krav på information om aktivitetsgrad i faktabladet så uppdaterade Esma förra året sina frågor och svar, Questions and answers on the application of the UCITS directive, ESMA 34-43-392 (se avsnitt II, fråga 8).

Det åligger fondbolag och AIF-förvaltare att tillse att innehållet i informationsbroschyrer och faktablad uppfyller tillämpliga regler. Uppdaterade faktablad och informationsbroschyrer ska skickas in till Finansinspektionen.

Laddar sidan