Tillfällig sänkning av gränsen för anmälan av kort nettoposition

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har idag den 16 mars beslutat att tillfälligt sänka gränsen för när korta nettopositioner ska anmälas till de nationella tillsynsmyndigheterna.

Från och med den 17 mars ska anmälan av korta nettopositioner i en emittent ske när positionen uppnår 0,1 % av emittentens emitterade aktiekapital för emittenter vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad. Anmälan ska även ske för varje steg om 0,1 % däröver, såväl upp som ned.

Skyldigheten att anmäla korta nettopositioner enligt den nya gränsen gäller positioner som når eller överskrider tröskeln på 0,1% efter ikraftträdandet.

För ytterligare information se Esmas beslut, information på FI:s webbplats om blankning och information på FI:s webbplats om rapportering av korta nettopositioner.

Laddar sidan