FI påminner om regler för blankning

2021-02-25 | Esma Nyheter Marknad

En blankning innebär en försäljning av ett värdepapper som säljaren inte äger vid tidpunkten för försäljningen. Säljaren har istället lånat, eller säkerställt att värdepappret kan lånas, vid försäljningstidpunkten. Blankning utan täckning, så kallad nakenblankning, är inte tillåtet. Förbudet mot nakenblankning gäller för både fysiska och juridiska personer.

När en blankning görs uppkommer en kort position i det aktuella värdepappret. Korta nettopositioner ska anmälas till Finansinspektionen om de överstiger 0,1 procent av emittentens emitterade aktiekapital och för varje steg om 0,1 procent däröver, både upp och ned, i emittenter med aktier upptagna till handel på en reglerad marknad. För aktier som handlas på en multilateral handelsplattform (MTF) gäller tröskelvärdet 0,2 procent. Anmälningsskyldigheten gäller för både fysiska och juridiska personer.

Finansinspektionen kan ingripa mot överträdelser av EU:s blankningsförordning (EU) 236/2012.

Läs mer