FI kommer att följa riktlinjer för övervakning av tröskelvärde för att etablera intermediärt moderföretag

2021-10-27 | Regler EBA Nyheter Marknad Bank

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att vi avser att följa EBA:s riktlinjer för övervakningen av tröskelvärdet och andra förfarandemässiga aspekter av etableringen av ett intermediärt moderföretag inom EU.

EBA publicerade riktlinjerna den 28 juli 2021 och de träder i kraft den 14 november 2021.

Sverige har i dagsläget inget kreditinstitut eller värdepappersföretag som är dotterföretag eller filial till någon grupp från tredjeland. FI:s svar till EBA innebär att vi kommer att tillämpa riktlinjerna när ett sådant dotterbolag eller filial till en tredjelandsgrupp etablerar sig i Sverige.

Bakgrund

I dessa riktlinjer fastställs hur tröskelvärdet för skyldigheten att etablera ett intermediärt moderföretag inom EU i enlighet med artikel 21b i direktiv 2013/36/EU bör beräknas och övervakas. Riktlinjerna omfattar även vissa förfarandemässiga aspekter av etableringen av intermediära moderföretag inom EU.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från EBA riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd (det som sägs om riktlinjer avser även rekommendationer). Förordning 1093/2010/EU om inrättandet av EBA innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. Eftersom förordningen har direkt verkan kommer FI inte att utfärda några egna allmänna råd men när FI bedömer att det behövs kan riktlinjer komma att omarbetas till bindande regler i form av föreskrifter.

Laddar sidan