FI tillämpar riktlinjer om likviditetsstresstester i penningmarknadsfonder

FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI avser följa Esmas uppdaterade riktlinjer för stresstestscenarier reglerade av förordningen om penningmarknadsfonder.

Den 29 juni 2021 publicerade Esma översättningar av uppdaterade riktlinjer för stresstestscenarier reglerade av förordningen om penningmarknadsfonder (ESMA34-49-291). Syftet med riktlinjerna är särskilt att fastställa gemensamma referensparametrar för de stresstestscenarier som ska ingå i stresstesten. I de uppdaterade riktlinjerna har kalibreringen av stresstesten justerats mot bakgrund av marknadsutvecklingen.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer. 

Laddar sidan