FI tillämpar riktlinjer om marknadsföringskommunikation

FI har meddelat Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) att FI avser att följa Esmas riktlinjer om marknadsföringskommunikation enligt förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder.

Den 2 augusti 2021 publicerade Esma de officiella översättningarna av riktlinjer om marknadsföringskommunikation enligt förordningen (EU) 2019/1156 om gränsöverskridande distribution av fonder (ESMA34-45-1272). Riktlinjerna gäller för förvaltningsbolag för fondföretag, inräknat fondföretag som inte har utsett ett förvaltningsbolag för fondföretag, förvaltare av alternativa investeringsfonder, förvaltare av europeiska riskkapitalfonder (EuVECA) och förvaltare av europeiska fonder för socialt företagande (EuSEF).

Riktlinjerna avser all marknadsföringskommunikation som är riktad till investerare eller potentiella investerare för fondföretag och AIF-fonder, inräknat när de inrättas som europeiska riskkapitalfonder, europeiska fonder för socialt företagande, europeiska långsiktiga investeringsfonder och penningmarknadsfonder.

Syftet med riktlinjerna är att ange hur kraven för marknadsföringskommunikation, som fastställs i artikel 4.1 i förordningen om gränsöverskridande distribution av fonder. I riktlinjerna fastställs särskilt gemensamma principer för att säkerställa att all marknadsföringskommunikation som riktas till investerare är identifierbar som sådan och innehåller en beskrivning av riskerna och avkastningen vid köp av andelar eller aktier i en AIF-fond eller andelar i ett fondföretag på ett lika klart och tydligt sätt och att all information som ingår i marknadsföringskommunikationen är rättvisande, tydlig och inte vilseledande, med beaktande av det faktum att sådan kommunikation kan ske online.

Regler i svensk rätt om marknadsföring av fonder finns i bland annat lagen (2004:46) om värdepappersfonder, lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder och marknadsföringslagen (2008:486). Konsumentverket och Fondbolagens förening har även träffat en branschöverenskommelse om regler för marknadsföring av fonder (BÖ 2015:02), som anses utgöra god marknadsföringssed. Relevanta delar av Esmas riktlinjer som avser marknadsföring till konsumenter kommer att införlivas i överenskommelsen. Arbetet med att revidera överenskommelsen med anledning av riktlinjerna pågår för närvarande.

Riktlinjernas rättsliga status

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Esma riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd. Förordning 1095/2010/EU om inrättandet av Esma innebär att behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt på grund av förordningen med alla tillgängliga medel ska söka följa dessa riktlinjer.