Förslag om att upphäva föreskrifter om MREL-rapportering

FI föreslår att föreskrifterna (FFFS 2019:1) om periodisk rapportering av uppgifter om minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL) upphävs.

Anledningen till att föreskrifterna behöver upphävas är att nya regler tagits fram om bland annat periodisk tillsynsrapportering, inom ramen för genomförandet av ett ändringsdirektiv till det så kallade krishanteringsdirektivet. För svenska företag kommer rapporteringen att regleras dels genom föreskrifter som Riksgäldskontoret meddelar, dels genom en genomförandeförordning från EU-kommissionen. När de nya reglerna börjar tillämpas behöver FI inte längre ha några föreskrifter på området, eftersom myndigheten kommer att ha tillgång till de uppgifter som företagen lämnar inom ramen för den nya tillsynsrapporteringen.

FI föreslår att föreskrifterna ska upphöra att gälla den 1 mars 2022. Det innebär att det sista rapporteringstillfället kommer att bli den 11 februari 2022 och gälla uppgifter med referensdatum den 31 december 2021.

Frågor om förslaget besvaras av Ludvig Tingåker på mejl
ludvig.tingaker@fi.se eller tfn 08-408 987 33.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se senast den 17 september 2021. Ange diarienummer 21-9026.

Laddar sidan