Ändrade föreskrifter med anledning av nya regler om likviditetsverktyg för fonder

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. De föreslagna ändringarna innebär i huvudsak krav på fondförvaltare att ha vissa rutiner och lämna viss information när de använder ett så kallat justerat fondandelsvärde.

Ändringarna gäller för fondbolag och förvaltningsbolag som förvaltar värdepappersfonder samt förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare) som förvaltar specialfonder.

FI föreslår dessa föreskriftsändringar med anledning av regeringens förslag till ändringar i lagen (2004:46) om värdepappersfonder och lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder. Förslaget presenteras i propositionen Ett likviditetsverktyg för fonder (prop. 2022/23:65). Där föreslår regeringen en reglering av det likviditetsverktyg som på engelska brukar benämnas swing pricing. Syftet med det är att motverka att de befintliga eller kvarvarande fondandelsägarna påverkas negativt av transaktionskostnader som uppstår för en fond vid nettoflöden in i eller ut ur fonden.

Ändringarna i föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

Skriftliga synpunkter på förslagen lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 28 april 2023.
Ange diarienummer FI dnr 22-25593.

Frågor om remissen besvaras av Mattias Laine på telefon 08-408 981 00 eller mejl mattias.laine@fi.se.