Förslag om förlängning av undantag på marginalsäkerheter för aktieoptioner

Förslag om förlängning av undantag för aktieoptioner i fråga om krav på marginalsäkerheter enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (Emir)

De tre europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA-myndigheterna), dvs. Europeiska Bankmyndigheten (EBA), Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eipoa), har publicerat tekniska standarder där det föreslås två års förlängning av undantaget från krav på att ställa marginalsäkerheter i fråga om aktieoptioner som inte är centralt clearade.

ESA-myndigheterna har också publicerat ett yttrande (en s.k. no-action opinion) om förväntningar i tillsynen från den 4 januari 2024. Åtgärderna ger vägledning om hanteringen av aktieoptioner efter den 4 januari 2023, då det nuvarande undantaget löper ut.