Frågor och svar

Vad menas med en modell enligt penningtvättslagen och penningtvättsföreskrifterna?

En modell används för att automatisera eller standardisera riskklassificering, övervakning eller andra åtgärder som banker och andra verksamhetsutövare vidtar för att uppfylla olika krav.

När begreppet modell används i penningtvättslagen och penningtvättsföreskrifterna, syftar det på förfaranden för att automatisera eller standardisera bedömningar samt andra förfaranden som verksamhetsutövare har för att uppfylla olika krav i penningtvättslagen (se prop. 2016/17:173, s. 547). En modell behöver alltså inte använda algoritmer som beräknas på statistiska och kvantitativa metoder.

En modell för riskklassificering kan exempelvis innehålla en numerisk klassning av olika riskfaktorer som banker sammanställer till en bedömning av den risk som kan förknippas med en viss kund.

Modeller för övervakning kan till exempel vara automatiserade övervakningssystem, programmerade för att varna eller flagga för transaktioner som banker anser är kopplade till hög risk, eller som avviker på något annat sätt.

Regler om modeller och modellriskhantering finns i

  1. 6 kap. 1 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen).
  2. 6 kap. 14−17 §§ Finansinspektionens föreskrifter (2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättsföreskrifterna).

Läs mer: 


Senast granskad: 2024-01-16