Om Emir

EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister ([EU] 648/2012), Emir, trädde i kraft den 16 augusti 2012.

Den 1 juni 2013 antogs en lag för att anpassa svensk rätt till förordningen, lag (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister.

Den 17 juni 2019 trädde en ny förordning i kraft som i vissa delar ändrar och förenklar Emir, se Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2019/834 (Emir Refit).

EU-förordningen innehåller krav på:

  • rapportering av alla derivatkontrrakt till ett transaktionsregister (motparterna har ansvar för att rapportera men kan lägga ut uppgiften på tredje part)
  • obligatorisk clearing, via en central motpart, av utpekade OTC-derivat (Esma informerar på sin webbplats vilka derivat som ska clearas, undantag kan medges för motparter inom samma koncern och, under en övergångsperiod, vissa pensionssystem).
  • tekniker för hantering av risker, vilket bland annat innebär krav på rapportering till FI och Esma
  • auktorisation av centrala motparter
  • auktorisation av transaktionsregister.

Den svenska lagen innehåller:

  • beslut om att Finansinspektionen är behörig myndighet i Sverige enligt förordningen
  • bestämmelser om att FI:s övervaknings- och utredningsbefogenheter samt möjlighet att besluta om särskild avgift för företag som bryter mot regler i Emir.

Uppdatering av befintliga regler, Emir Refit innehåller bland annat ändringar för:

  1. klassificering av OTC-derivatens motparter
  2. clearingskyldigheten
  3. rapporteringsskyldigheten.

En ny kategori av motparter införs – "små finansiella motparter"– vilka undantas från skyldigheten att cleara sina transaktioner genom en central motpart. Små finansiella motparter är sådana finansiella motparter som inte överskrider någon av clearingtrösklarna som anges i artikel 11 i RTS 149/2013 . Finansiella motparter som överskrider clearingtrösklarna ska meddela detta till FI.

Bestämmelserna i Emir som reglerar beräkningar av positioner för att bedöma om en motpart överskrider en clearingtröskel eller inte har ändrats genom Emir Refit. Genom ändringarna införs en skyldighet för motparter att regelbundet genomföra beräkningar av sina positioner för att bedöma om en clearingtröskel överskrids. Alla motparter ska med 12 månaders intervall beräkna det genomsnittliga nominella bruttovärdet på sina positioner per den sista i varje månad och jämföra det framräknade värdet med clearingtrösklarna som anges i artikel 11 i RTS 149/2013.

En motpart kan bestämma sig för att inte genomföra denna beräkning men ska då rapportera detta till FI och Esma. I ett sådant fall blir motparten clearingskyldig för alla OTC-derivat som är föremål för clearingkrav. För mer information se Rapportering till FI.

Transaktioner inom grupper där minst en motpart är en icke finansiell motpart kan under vissa förutsättningar undantas från rapporteringsskyldigheten för derivatkontrakt. En motpart som har för avsikt att utnyttja undantaget ska underrätta FI om detta och måste uppfylla de krav som framgår av artikel 9 Emir (såsom ändrad genom Emir Refit). För mer information se Undantag.

Senast granskad: 2019-08-28
Laddar sidan