Icke EES-baserade AIF-förvaltare

En utländsk AIF-förvaltare som är baserad i ett land utanför EES har möjlighet att marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad alternativ investeringsfond i Sverige. För sådan verksamhet krävs tillstånd av FI.

Nedan återfinns mer information om FI:s handläggning av ärenden enligt LAIF för icke EES-baserade AIF-förvaltare och vad en ansökan för respektive ärendetyp ska innehålla.

Marknadsföring av alternativ investeringsfond till professionella investerare (5 kap. 10 §)

En icke EES-baserad AIF-förvaltares kan ansöka om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till professionella investerare enligt 5 kap. 10 § LAIF.

En ansökan ska innehålla

 • En redogörelse för hur AIF-förvaltaren avser att uppfylla kraven i 10 kap. 1 och 4–10 §§, 11 kap. samt 13 kap. 2–5 §§ LAIF,
 • en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,
 • fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,
 • uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om det är fråga om att marknadsföra en matarfond till en alternativ investeringsfond,
 • en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 § LAIF,
 • senaste årsberättelsen, och
 • information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har fastställt och vidtagit för att förhindra att andelar eller aktier i den alternativa investeringsfonden marknadsförs till icke-professionella investerare.

Avgift

En avgift på 14 400 kronor ska betalas in till FI. 

Handläggningstid

FI fattar normalt beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig. FI börjar handläggningen av ärendet när avgiften betalats in.

Marknadsföring av alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare (utländsk motsvarighet till specialfond) (5 kap. 11 §)

En icke EES-baserad AIF-förvaltares kan ansöka om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare enligt 5 kap. 11 § 1 LAIF (utländsk motsvarighet till specialfond).

En ansökan ska innehålla

 • En redogörelse för hur AIF-förvaltaren avser att uppfylla kraven i 10 kap. 1 och 4–10 §§, 11 kap. samt 13 kap. 2–5 §§ LAIF,
 • en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,
 • fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,
 • uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om det är fråga om att marknadsföra en matarfond till en alternativ investeringsfond,
 • en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 § LAIF,
 • senaste årsberättelsen,
 • en kopia av AIF-förvaltarens tillstånd att driva verksamhet,
 • ett intyg från tillsynsmyndigheten om att förvaltaren står under tillsyn i hemlandet och om vad denna tillsyn innebär,
 • uppgift om vilket som är den alternativa investeringsfondens förvaringsinstitut,
 • ett faktablad enligt 10 kap. 2 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
 • information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har vidtagit för att kunna lösa in andelar eller aktier och göra utbetalningar till andels- eller aktieägarna i Sverige,
 • information om hur AIF-förvaltaren ska lämna den information som förvaltaren är skyldig att tillhandahålla, och
 • en redogörelse för hur AIF-förvaltaren avser att uppfylla kravet på att fonden tillämpar principen om riskspridning.

Avgift

En avgift på 84 000 kronor ska betalas in till FI. 

Handläggningstid

FI fattar normalt beslut inom 90 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig. FI börjar handläggningen av ärendet när avgiften betalats in.

Marknadsföring av alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare (fond som är upptagen till handel) (5 kap. 11 §)

En icke EES-baserad AIF-förvaltares kan ansöka om tillstånd att marknadsföra andelar eller aktier i en alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare enligt 5 kap. 11 § 2 LAIF (fondens andelar eller aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande).

En ansökan ska innehålla

 • En redogörelse för hur AIF-förvaltaren avser att uppfylla kraven i 10 kap. 1 och 4–10 §§, 11 kap. samt 13 kap. 2–5 §§ LAIF,
 • en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,
 • fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,
 • uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om det är fråga om att marknadsföra en matarfond till en alternativ investeringsfond,
 • en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 § LAIF,
 • senaste årsberättelsen,
 • ett faktablad enligt 10 kap. 2 § lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
 • uppgift som visar att fondens andelar eller aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES.

Avgift

En avgift på 84 000 kronor ska betalas in till FI. 

Handläggningstid

FI fattar normalt beslut inom 120 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig. FI börjar handläggningen av ärendet när avgiften betalats in.

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2017-01-24
Laddar sidan