Svenska AIF-förvaltare

En AIF-förvaltare som har sitt säte i Sverige behöver tillstånd enligt LAIF för att få förvalta alternativa investeringsfonder. För vissa svenska AIF-förvaltare krävs dock inte tillstånd utan det är tillräckligt att förvaltaren genomgår ett enklare registreringsförfarande enligt samma lag. Ansökan om tillstånd respektive registrering görs hos FI.

En svensk AIF-förvaltare med tillstånd enligt LAIF har även möjlighet att bedriva olika former av gränsöverskridande verksamhet.

Anmälan om registrering eller ansökan om tillstånd för sådan verksamhet görs hos FI.

Nedan återfinns mer information om FI:s handläggning av ärenden enligt LAIF för svenska AIF-förvaltare och vad en ansökan för respektive ärendetyp ska innehålla.

Anmälan om väsentlig ändring (3 kap. 10 § LAIF)

3 kap. 10 § LAIF stadgar att en AIF-förvaltare som avser att genomföra en väsentlig ändring avseende sin verksamhet eller organisation, skriftligen ska anmäla detta till FI.

Ägarkretsen

En AIF-förvaltares anmälan om väsentliga ändringar enligt 3 kap. 10 LAIF som gäller ägarkretsen, ska innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 1 till FFFS 2013:10 för fysisk person och bilaga 2 till FFFS 2013:10 för en juridisk person. När förvärvaren är en juridisk person ska bilaga 2 till FFFS 2013:10 användas för uppgifter om den juridiska personen och bilaga 3 till FFFS 2013:10 för uppgifter om styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, ställföreträdande för den verkställande direktören eller en annan motsvarande ledande befattningshavare i AIF-förvaltaren i den förvärvande juridiska personen.

Vid tillämpningen av ovanstående stycke gäller även 3 kap. 6–8 §§ FFFS 2013:10.

En avgift på 28 000 kronor per förvärvare som ska prövas ska betalas in till FI. 

Blanketter

Ledningen

En AIF-förvaltares anmälan om väsentliga ändringar enligt 3 kap. 10 § LAIF, ska, om ändringarna avser en styrelseordförande, styrelseledamot, styrelsesuppleant, verkställande direktör, ställföreträdande för den verkställande direktören eller en annan motsvarande ledande befattningshavare i AIF-förvaltaren, innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 4 till FFFS 2013:10.

En AIF-förvaltares anmälan om väsentliga ändringar enligt ovanstående stycke ska även innehålla uppgifter om, i förekommande fall, antalet styrelseledamöter eller andra motsvarande ledande befattningshavare har minskat.

Om anmälan gäller ändringar i ledningen i ett företag som har ett kvalificerat innehav i en AIF-förvaltare, ska anmälan innehålla de uppgifter som framgår av bilaga 3. Vilka ändringar som föranleder en anmälan framgår av 3 kap. 9 § FFFS 2013:10.

En avgift på 15 000 kronor ska betalas in till FI. 

Blanketter

Övriga ändringar

En AIF-förvaltares anmälan om väsentliga ändringar enligt 3 kap. 10 § LAIF, ska innehålla fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk för fonden om ändringen innebär att ytterligare en alternativ investeringsfond ska förvaltas, eller om fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsvarande regelverk för en alternativ investeringsfond ska ändras i väsentligt avseende.

Om AIF-förvaltaren gör någon annan väsentlig ändring än en sådan som avses i ovanstående stycke, ändringar i ägarkretsen eller ledningen, så ska anmälan innehålla en verksamhetsplan som uppdaterats i fråga om ändringen.

En avgift på 15 000 kronor ska betalas in till FI i samband med anmälan. 

Vid det fall en alternativ investeringsfond som inte är en specialfond ska marknadsföras till professionella investerare i Sverige, krävs det att fondens AIF-förvaltare underrättar Finansinspektionen enligt 4 kap. 6 § LAIF innan marknadsföringen påbörjas. Se rubriken "Marknadsföring i Sverige av EES-baserade alternativa investeringsfonder till professionella investerare (4 kap. 6 §)" längre ned på denna sida. 

Handläggningstid

FI ska inom en månad från det att anmälan togs emot och avgiften registrerats av FI lämna besked till AIF-förvaltaren om ändringen inte godtas eller föranleder en begränsning av tillståndet omfattning. Om det finns särskilda skäl får tiden förlängas med högst en månad. Förvaltaren ska underrättas om förlängningen.

Ändringen får genomföras om FI inte motsätter sig den inom den tid som anges i stycket ovan.

Fondbestämmelser för specialfond

Om ändringen innebär att ytterligare en specialfond ska förvaltas eller om fondbestämmelserna för en specialfond ska ändras så krävs FI:s tillstånd.

En avgift på 15 000 kronor för godkännande av ändring av fondbestämmelser alternativt 35 000 kronor för godkännande av nya fondbestämmelser ska betalas till FI. 

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften har registrerats av FI.

Läs mer

Anmälan om väsentlig ändring (4 kap. 11 § LAIF)

Enligt 4 kap. 11 § LAIF ska en AIF-förvaltare som avser att genomföra en väsentlig ändring av något som har angetts i en underrättelse eller i en ansökan om tillstånd för marknadsföring efter det att marknadsföringen har påbörjats, skriftligen anmäla detta till Finansinspektionen senast en månad innan ändringen genomförs. En redan genomförd, oplanerad ändring ska anmälas omedelbart efter det att ändringen har genomförts.

Anmälan ska innehålla

Anmälan ska innehålla en verksamhetsplan som uppdaterats avseende ändringen. Om fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsvarande regelverk för en alternativ investeringsfond ska ändras ska anmälan även innehålla dessa. Om ändringen innebär att ytterligare en specialfond ska förvaltas eller om fondbestämmelserna för en specialfond ska ändras så krävs FI:s tillstånd.

Avgift

En avgift på 4 000 kronor ska betalas in till FI. 

Handläggningstid

FI lämnar normalt besked till AIF-förvaltaren inom 30 dagar från det att anmälan togs emot och avgiften registrerats av FI. Om en planerad ändring skulle innebära att AIF-förvaltaren eller dess förvaltning av en alternativ investeringsfond inte längre uppfyller kraven i LAIF eller andra författningar som reglerar verksamheten, ska FI utan dröjsmål meddela förvaltaren att ändringen inte får genomföras.

Anmälan om väsentlig ändring (6 kap. 6 §)

Enligt 6 kap. 6 § LAIF ska en AIF-förvaltare som avser att genomföra en väsentlig ändring av något som har angetts i en underrättelse enligt 6 kap. 1 eller 3 § LAIF efter att verksamheten har inletts, skriftligen anmäla detta till FI senast en månad innan ändringen genomförs. Om det är frågan om en redan genomförd, oplanerad ändring, ska dock en anmälan göras omedelbart efter en sådan ändring.

Anmälan ska innehålla

Anmälan ska innehålla en verksamhetsplan som uppdaterats avseende ändringen. Om fondbestämmelserna, bolagsordningen eller motsvarande regelverk för en alternativ investeringsfond ska ändras ska anmälan även innehålla dessa. Om ändringarna innebär att fondbestämmelserna för en specialfond ändras, så krävs FI:s tillstånd.

Avgift

En avgift på 4 000 kronor ska betalas in till FI. 

Handläggningstid

FI lämnar normalt besked till AIF-förvaltaren inom 30 dagar från det att anmälan togs emot och avgiften registrerats av FI. Om FI finner att ändringen är godtagbar, ska behörig myndighet i AIF-förvaltarens värdland utan dröjsmål informeras om ändringen. Om FI finner att ändringen inte får göras ska inspektionen utan dröjsmål underrätta förvaltaren om detta.

Registrering av AIF-förvaltare (2 kap. 3 § LAIF)

En svensk AIF-förvaltare som förvaltar portföljer av alternativa investeringsfonder vars sammanlagda tillgångar inte överstiger de tröskelvärdena som anges i 2 kap. 2 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) ska, om den inte ansöker om tillstånd enligt 3 kap. 1 § LAIF, anmäla sig för registrering hos FI.

En anmälan om registrering ska innehålla

 • Uppgift om AIF-förvaltaren,
 • uppgift om de alternativa investeringsfonder som förvaltaren avser att förvalta samt investeringsstrategierna för dessa,
 • de uppgifter som framgår av artikel 5.1 och 5.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013 (bilaga IV behöver inte fyllas i vid registreringstillfället),
 • förvaltaren bör i syfte att uppfylla kraven i artikel 5.1 särskilt bekräfta att det sammanlagda värdet av de fonder som förvaltaren direkt eller indirekt förvaltar har beräknats enligt art. 2 i kommissionens delegerade förordning
 • uppgifter om investerarnas rätt till inlösen, och
 • en redogörelse för hur marknadsföring till icke-professionella investerare förhindras.

Om AIF-förvaltaren ingår i en koncern enligt 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554) ska en anmälan om registrering även innehålla uppgifter om ägarförhållandena inom koncernen samt om de alternativa investeringsfonder som förvaltas av företag inom koncernen.

Avgift

En avgift på 28 000 kronor ska betalas in till FI. 

Handläggningstid

FI fattar normalt beslut inom 60 dagar från det att en fullständig anmälan inkommit och avgiften registrerats av FI.

Tillstånd för AIF-förvaltare (3 kap. 1 §)

För att förvalta en alternativ investeringsfond krävs tillstånd av FI, enligt 3 kap. 1 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF), om inte något annat framgår av LAIF. Tillstånd att förvalta en alternativ investeringsfond ska omfatta portföljförvaltning och riskhantering.

En AIF-förvaltare får inte ägna sig åt någon annan verksamhet än detta. En extern AIF-förvaltare får dock utföra sådana tjänster som framgår av 3 kap. 2 § LAIF och förvalta en värdepappersfond eller ett fondföretag efter tillstånd av FI enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder. Ansökan, som ska innehålla de handlingar/uppgifter som anges nedan, ska undertecknas av en behörig företrädare för förvaltaren.

Förutsättningarna för tillstånd framgår av 3 kap. 3–4 §§ LAIF.

Ansökan ska innehålla

 • uppgift om vilket eller vilka tillstånd som AIF-förvaltaren ansöker om,
 • uppgift om vilka som ingår i ledningen för AIF-förvaltaren inklusive de uppgifter som framgår av 3 kap. 9 § FFFS 2013:10,
 • en ägarförteckning, där kvalificerade innehav och storleken av dessa framgår, inklusive de uppgifter som framgår av 3 kap. 5 § FFFS 2013:10,
 • en verksamhetsplan med AIF-förvaltarens organisationsstruktur, upprättad i enlighet med 3 kap. 10-36 §§ FFFS 2013:10,
 • ett styrelseprotokoll eller motsvarande handling som visar att ledningen har godkänt ansökan,
 • ett styrelseprotokoll, eller motsvarande handling, eller skriftliga uppgifter som anger att ledningen har fastställt fondbestämmelserna eller motsvarande regelverk,
 • ett registreringsbevis från Bolagsverket eller motsvarande handling, inte äldre än två månader och som visar att AIF-förvaltaren har ett startkapital som motsvarar minst det startkapital som anges i 7 kap. 1 § LAIF,
 • en kopia av bolagsordningen eller motsvarande regelverk där det framgår vilken verksamhet som kommer att drivas,
 • protokollet från den bolagsstämma eller motsvarande högsta beslutande organ vid vilken bolagsordningen eller motsvarande regelverk har fastställts för AIF-förvaltaren,
 • en kopia av försäkringsbrevet om AIF-förvaltaren har tecknat en ansvarsförsäkring mot skadeståndsansvar enligt 7 kap. 5 § LAIF,
 • information om AIF-förvaltarens rutiner för att delegera eller vidaredelegera funktioner enligt 8 kap. 14–18 §§ LAIF, och ersättningssystem enligt 8 kap. 22 § LAIF,
 • information om vilken eller vilka investeringsstrategier som ska användas,
 • uppgift om var mottagarfonden är etablerad, i de fall den förvaltade fonden är en matarfond till en alternativ investeringsfond,
 • fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande handlingar,
 • rutiner för hur förvaringsinstitut ska utses, samt
 • ett utkast till informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 § LAIF.

Om verksamheten avser förvaltning av specialfonder, ska ansökan också innehålla ett utkast till faktablad enligt 10 kap. 2 § LAIF.

En AIF-förvaltare som ska förvalta en specialfond med en sådan placeringsinriktning som avses i 12 kap. 14 § LAIF ska ange detta i ansökan och även bifoga de handlingar som anges i 5 a kap. 5 § andra stycket 1–6 lagen (2004:46) om värdepappersfonder.

Om AIF-förvaltaren har tillstånd att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder, behöver en ansökan inte innehålla sådan information som har lämnats in till FI med anledning av ansökan om det tillståndet, om dessa uppgifter fortfarande är aktuella. I sådant fall ska ansökan innehålla en tydlig hänvisning till den informationen, uppgift om vid vilken tidpunkt informationen har lämnats och/eller diarienummer hos FI.

Avgift

En avgift på 350 000 kronor ska betalas in till FI. För företag som vid ansökningstillfället har tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder är avgiften 150 000 kronor.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom tre månader under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften registrerats av FI. Om det finns särskilda skäl får tiden för tillståndsprövningen förlängas med högst tre månader.

Ytterligare investeringsstrategi

FI har möjlighet att i samband med auktorisationen av en AIF-förvaltare begränsa tillståndet till att endast omfatta vissa investeringsstrategier (3 kap. 9 § LAIF). Om en AIF-förvaltare vid en senare tidpunkt önskar utvidga sitt tillstånd till att omfatta fler investeringsstrategier ska en ansökan om detta göras. Det ska noteras att detta ärende hanteras som ett ärende om utvidgning av tillstånd enligt 3 kap. 1 § LAIF, och inte en väsentlig ändring enligt 3 kap. 10 § LAIF.

Ansökan ska innehålla

Ansökan ska göras enligt 3 kap. 1 § LAIF. De investeringsstrategier som kan bli aktuella framgår bilaga IV till kommissionens delegerade förordning (EU) nr 231/2013.

Ansökan ska upprättas enligt 3 kap. 5 § LAIF och 3 kap. 1-36 §§ FFFS 2013:10. FI prövar i huvudsak utökningen av verksamheten och ledningens kompetens i förhållande till den sökta investeringsstrategin.

Avgift

En avgift på 22 000 kronor ska betalas in till FI.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 60 dagar under förutsättning att anmälan är fullständig och avgiften registrerats av FI.

Registrerade förvaltare – ytterligare fonder under förvaltning

En svensk AIF-förvaltare som förvaltar portföljer av alternativa investeringsfonder vars sammanlagda tillgångar inte överstiger de tröskelvärden som anges i 2 kap. 2 § LAIF ska regelbundet informera Finansinspektionen om de huvudsakliga instrument som de förvaltade alternativa investeringsfonderna handlar med samt om fondernas huvudsakliga exponeringar och viktigaste koncentrationer, i enlighet med 2 kap. 4 § LAIF.

För att denna rapportering ska kunna genomföras krävs att samtliga alternativa investeringsfonder under förvaltning finns registrerade i Finansinspektionens företagsregister. I de fall AIF-förvaltaren, efter sin registrering, väljer att lägga till ytterligare fonder under förvaltning måste därför Finansinspektionen särskilt informeras om dessa tillkommande fonder under förvaltning.

Denna upplysning lämnas lämpligen via mail och bör innehålla uppgift om i) fondens namn, ii) organisationsnummer (om sådan finns) och iii) datum för när förvaltning av fonden påbörjats. Information om detta ska skickas till finansinspektionen@fi.se och anmälan är avgiftsfri.

Marknadsföring i Sverige av utländska motsvarigheter till specialfonder etablerade inom EES (4 kap. 2 §)

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § LAIF får, efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad utländsk EES-baserad alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige.

Förutsättningarna för tillstånd framgår av 4 kap. 2 § LAIF.

Om marknadsföringen avser andelar eller aktier i en matarfond till en alternativ investeringsfond vars mottagarfond, eller dess förvaltare, inte är EES baserad, gäller dessutom 4 kap. 3 § första stycket 1, 3 och 4 samt andra stycket LAIF.

Ansökan ska innehålla

 • en verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,
 • fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,
 • uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut,
 • uppgifter om var mottagarfonden är etablerad, om marknadsföringen avser andelar eller aktier i en matarfond till en alternativ investeringsfond,
 • en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 § LAIF,
 • ett faktablad enligt 10 kap. 2 § LAIF,
 • senaste årsberättelsen
 • information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren vidtagit för att kunna lösa in andelar eller aktier och göra utbetalningar till andels- eller aktieägarena i Sverige,
 • information om hur AIF-förvaltaren ska lämna den information som den är skyldig att tillhandahålla, och
 • en redogörelse för hur AIF-förvaltaren avser att uppfylla kravet på att fonden tillämpar principen om riskspridning.

Om marknadsföringen avser andelar eller aktier i en sådan fond som anges i 4 kap. 2 § andra stycket LAIF, och kraven i 4 kap. 3 § andra stycket LAIF är uppfyllda så ska AIF-förvaltaren, i stället för vad som anges i punkten 3 i ovanstående stycke, lämna den information som anges i 4 kap. 3 § andra stycket FFFS 2013:10.

Avgift

En avgift på 22 000 kronor ska betalas in till FI. 

Handläggningstid

FI fattar normalt beslut inom två månader under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften registrerats av FI.

Marknadsföring i Sverige av en alternativ investeringsfond upptagen till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES (4 kap. 4 §)

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § LAIF får, efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad alternativ investeringsfond till icke-professionella investerare i Sverige i andra fall än som avses i 4 kap. 1-3 §§ LAIF.

Förutsättningarna för tillstånd framgår av 4 kap. 4 § LAIF.

Ansökan ska innehålla

 • En verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,
 • fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,
 • uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut,
 • uppgifter om var mottagarfonden är etablerad, om marknadsföringen avser andelar eller aktier i en matarfond till en alternativ investeringsfond,
 • en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 § LAIF,
 • ett faktablad enligt 10 kap. 2 § LAIF,
 • senaste årsberättelsen
 • uppgifter som visar att fondens andelar eller aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande marknad utanför EES.

Om marknadsföringen avser en sådan fond som anges i 4 kap. 4 § andra stycket LAIF (icke EES-baserad AIF), och kraven i 4 kap. 3 § andra stycket LAIF är uppfyllda så ska AIF-förvaltaren, istället för vad som anges 4 kap. 2 § första stycket 3 FFFS 2013:10, lämna den information som anges i 4 kap. 3 § andra stycket FFFS 2013:10.

Avgift

En avgift på 28 000 kronor ska betalas in till FI. 

Handläggningstid

FI fattar normalt beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften registrerats av FI.

Marknadsföring i Sverige av en EES-baserad alternativ investeringsfond till vissa icke-professionella investerare (4 kap. 5 §)

En AIF-förvaltare som är registrerad enligt 2 kap. 3 § eller har tillstånd enligt 3 kap. 1 § LAIF får, efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad EES-baserad alternativ investeringsfond (riskkapitalfond som uppfyller de krav som anges i bestämmelsen) till sådana icke-professionella investerare som anges i 4 kap. 5 § andra stycket LAIF (investerar minst 100 000 euro och medvetna om risker med investeringen).

En sådan AIF-förvaltare får även, efter tillstånd av Finansinspektionen, marknadsföra en av förvaltaren förvaltad icke EES-baserad alternativ investeringsfond som uppfyller kraven i 4 kap. 5 § första stycket 1 och 2 LAIF till investerare som avses i 4 kap. 5 § andra stycket LAIF, om kraven i 4 kap. 3 § första stycket 3 och 4 är uppfyllda. För en AIF-förvaltare enligt 3 kap. 1 § gäller även 4 kap. 3 § första stycket 1 och andra stycket.
Förutsättningarna för tillstånd framgår av 4 kap. 5 § LAIF.

Ansökan ska innehålla

 • En verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,
 • fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,
 • uppgift om vilket som är fondens förvaringsinstitut,
 • uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om marknadsföringen avser en matarfond till en alternativ investeringsfond,
 • en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 § LAIF,
 • information om vilka åtgärder AIF-förvaltaren har fastställt och vidtagit för att förhindra att andelar eller aktier i den alternativa investeringsfonden marknadsförs till andra icke-professionella investerare än sådana som anges i 4 kap. 5 § andra stycket LAIF,
 • uppgifter om investerarnas rätt till inlösen,
 • fondens investeringspolicy,
 • senaste årsberättelsen

Om marknadsföringen avser andelar eller aktier i en sådan fond som anges i 4 kap. 5 § tredje stycket LAIF, och kraven i 4 kap. 3 § andra stycket LAIF är uppfyllda så ska AIF-förvaltaren med tillstånd enligt 3 kap. 1 § LAIF, i stället för vad som anges i första stycket 3 punkten, lämna den information som anges i 4 kap. 3 § andra stycket FFFS 2013:10.

I de fall AIF-förvaltaren är registrerad enligt 2 kap. 3 § LAIF gäller inte de ovan nämnda kraven rörande förvaringsinstitut, informationsbroschyr eller årsberättelse.

Avgift

En avgift på 15 000 kronor ska betalas in till FI. 

Handläggningstid

FI fattar normalt beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften registrerats av FI.

Marknadsföring i Sverige av EES-baserade alternativa investeringsfonder till professionella investerare (4 kap. 6 §)

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § LAIF får utöver sådana andelar eller aktier i alternativa investeringsfonder som får marknadsföras enligt 4 kap. 1, 2, 4 eller 5 § LAIF, efter underrättelse till Finansinspektionen, marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad EES-baserad alternativ investeringsfond till professionella investerare i Sverige.

Förutsättningarna för marknadsföring framgår av 4 kap. 6 § LAIF.

Underrättelsen ska innehålla

 • En verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,
 • fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande handlingar,
 • uppgift om fondens förvaringsinstitut,
 • uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om marknadsföringen avser en matarfond till en alternativ investeringsfond,
 • en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 § LAIF, och
 • uppgifter om vilka åtgärder som har fastställts för att förhindra att marknadsföringen sker till icke-professionella investerare.

Avgift

En avgift på 6 500 kronor ska betalas in till FI. 

Handläggningstid

FI fattar beslut inom 20 arbetsdagar under förutsättning att underrättelsen är fullständig och avgiften registrerats av FI.

Marknadsföring av icke EES-baserade alternativa investeringsfonder samt vissa matarfonder till professionella investerare (4 kap. 8 §)

En AIF-förvaltare med tillstånd enligt 3 kap. 1 § LAIF får utöver sådana andelar eller aktier i alternativa investeringsfonder som får marknadsföras enligt 4 kap. 3 eller 4 § LAIF, efter tillstånd av Finansinspektionen, till professionella investerare i Sverige marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad

 • icke EES-baserad alternativ investeringsfond, eller
 • matarfond till en alternativ investeringsfond vars mottagarfond, eller dess förvaltare, inte är EES-baserad.

Förutsättningarna för marknadsföring framgår av 4 kap. 8 § LAIF.

Ansökan ska innehålla

 • En verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras och var den är etablerad,
 • fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande regelverk,
 • uppgift om fondens förvaringsinstitut,
 • uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om marknadsföringen avser en matarfond till en alternativ investeringsfond,
 • en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 § LAIF, samt
 • uppgifter om vilka åtgärder som har fastställts för att förhindra att marknadsföringen sker till icke-professionella investerare.

Om kraven på förvaringsinstitut enligt 9 kap. LAIF inte är uppfyllda och AIF-förvaltaren har sett till att en eller flera enheter har utsetts för att utföra uppgifterna enligt 9 kap. 9, 10 och 12 §§ LAIF, ska ansökan, i stället för vad som anges i punkten 3 ovan, innehålla 

 • uppgifter om namn, rättslig form, säte och huvudsaklig verksamhet avseende den som ansvarar för att utföra uppgifterna, och
 • en redogörelse som visar att den som avses i 1 har den kunskap och de resurser som krävs för att utföra uppgifterna på ett tillfredställande sätt.

Avgift

En avgift på 15 000 kronor ska betalas in till FI. 

Handläggningstid

FI fattar normalt beslut inom 60 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften registrerats av FI.

Förvaltning av en EES-baserad alternativ investeringsfond genom gränsöverskridande verksamhet (6 kap. 1 §)

En svensk AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap. 1 eller 2 § LAIF får enligt 6 kap. 1 § LAIF förvalta en alternativ investeringsfond som är etablerad i ett annat land inom EES utan att inrätta en filial i det land den alternativa investeringsfonden är etablerad (gränsöverskridande verksamhet). Sådan AIF-förvaltare får även utföra diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och andra sidotjänster i ett annat land inom EES.

AIF-förvaltaren ska meddela FI innan den gränsöverskridande verksamheten påbörjas.

Underrättelsen ska innehålla

 • Uppgift om i vilket land AIF-förvaltaren avser att förvalta fonden, samt
 • en verksamhetsplan med uppgifter om vilka tjänster som förvaltaren avser att utföra och vilken fond förvaltaren avser att förvalta.

Underrättelsen ska vara på engelska.

Avgift

En avgift på 15 000 kronor ska betalas till FI. Gäller underrättelsen endast erbjudande och tillhandahållande av sådana tjänster som avses i 3 kap. 2 § LAIF i ett annat land inom EES är avgiften 6 500 kronor. 

Handläggningstid

FI överlämnar informationen till behörig myndighet i det land där verksamheten ska drivas inom en månad under förutsättning att anmälan är fullständig och avgiften registrerats av FI.

Förvaltning av en EES-baserad alternativ investeringsfond genom filialetablering (6 kap. 1 §)

En svensk AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § LAIF får enligt 6 kap. 1 § LAIF förvalta en alternativ investeringsfond som är etablerad i ett annat land inom EES genom att utföra och erbjuda sina tjänster genom en filial i det land där den alternativa investeringsfonden är etablerad. Sådan AIF-förvaltare får även genom en filial utföra diskretionär förvaltning av investeringsportföljer och andra sidotjänster i ett annat land inom EES.

AIF-förvaltaren ska meddela FI innan verksamheten genom filialen påbörjas.

Underrättelsen ska innehålla

 • Uppgift om i vilket land AIF-förvaltaren avser att förvalta fonden,
 • en verksamhetsplan med uppgifter om vilka tjänster som förvaltaren avser att utföra och vilken fond förvaltaren avser att förvalta,
 • uppgift om filialens organisation,
 • uppgift om på vilken adress i fondens hemland handlingar kan erhållas, samt
 • namn och kontaktuppgifter för filialens ansvariga ledning.

Underrättelsen ska vara på engelska.

Avgift

En avgift på 15 000 kronor ska betalas till FI. Gäller underrättelsen endast erbjudande och tillhandahållande av sådana tjänster som avses i 3 kap. 2 § LAIF i ett annat land inom EES är avgiften 6 500 kronor. 

Handläggningstid

FI överlämnar informationen till behörig myndighet i det land där verksamheten ska drivas inom två månader under förutsättning att anmälan är fullständig och avgiften registrerats av FI.

Marknadsföring i ett annat land inom EES av en alternativ investeringsfond (6 kap. 3 §)

En svensk AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § LAIF får enligt 6 kap. 3 § LAIF marknadsföra andelar eller aktier i en av förvaltaren förvaltad alternativ investeringsfond till professionella investerare i ett annat land inom EES.

AIF-förvaltaren ska meddela FI innan marknadsföringen påbörjas.

Underrättelsen ska innehålla

 • En verksamhetsplan med uppgifter om vilken fond som ska marknadsföras, var den är etablerad och i vilka länder marknadsföringen ska ske,
 • fondens fondbestämmelser, bolagsordning eller motsvarande handlingar,
 • uppgift om fondens förvaringsinstitut,
 • uppgift om var mottagarfonden är etablerad, om den marknadsförda fonden är en matarfond till en alternativ investeringsfond,
 • en informationsbroschyr enligt 10 kap. 1 § LAIF, och
 • information om de arrangemang som har fastställts för marknadsföringen och, i tillämpliga fall, vilka åtgärder som har fastställts för att förhindra att marknadsföring sker till icke-professionella investerare.
 • Underrättelsen ska även innehålla bilagorna: Notification letter, Intention to market och Checklist (finns under rubriken Läs mer nedan).

Underrättelsen ska vara på engelska.

Avgift

En avgift på 6 500 kronor ska betalas till FI. Andra medlemsländer kan komma att ta ut en avgift för notifieringen. För att få veta om länderna tar ut en sådan avgift ombeds ni att kontakta respektive myndighet.

Handläggningstid

FI överlämnar informationen till behörig myndighet i det land där marknadsföring ska ske inom 20 arbetsdagar under förutsättning att anmälan är fullständig och avgiften registrerats av FI.

 Läs mer

Uppdragsavtal

En AIF-förvaltare får genom delegering uppdra åt någon annan att utföra en uppgift eller en funktion (uppdragsavtal) under förutsättning att kraven i 8 kap. 14 § lagen (2013:561) om alternativa investeringsfonder (LAIF) är uppfyllda. Avser uppdragsavtalet portföljförvaltning eller riskhantering krävs det även att förutsättningarna som regleras i 8 kap. 16 § LAIF är uppfyllda. AIF-förvaltaren ska underrätta Finansinspektionen om uppdragsavtalet innan uppdragstagaren börjar utföra de uppgifter eller funktioner som avtalet avser.

Av 8 kap. 1 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder framgår det vad en underrättelse eller ansökan ska innehålla.

Anmälan ska innehålla

 • uppgift om till vem uppdraget ges samt redogörelse för uppdragets omfattning,
 • en redogörelse för de objektiva grunder som motiverar delegeringen,
 • uppgift om hur uppdragstagaren uppfyller kraven på resurser, sakkunskap, erfarenhet och gott anseende i artikel 77 i kommissionens delegerade förordning,
 • uppgift om uppdragstagarens andra verksamheter av betydelse,
 • uppgift om sådana förhållanden som kan komma att medföra konflikt mellan uppdragstagarens intressen och uppdragsgivarens eller investerarnas intressen, och
 • en redogörelse för hur AIF-förvaltaren säkerställer att kraven i artiklarna 75 och 79 i kommissionens delegerade förordning uppfylls.

En kopia av det avtal som reglerar uppdraget ska bifogas till underrättelsen eller ansökan.

Avgift

En avgift på 22 000 kronor ska betalas till FI. 

Handläggningstid

FI lämnar normalt en bekräftelse inom 45 dagar under förutsättning att anmälan är fullständig och avgiften registrerats av FI.

Fakta betalningsrutin

 • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
 • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2021-07-01
Laddar sidan