Om Mifid/Mifir

EU:s direktiv och förordning om värdepappersmarknaden syftar till att öka transparensen, förbättra investerarskyddet och förstärka förtroendet för de europeiska värdepappersmarknaderna. Reglerna berör alla företag som ägnar sig åt värdepappersrörelse.

EU:s direktiv och förordning om värdepappersmarknaden, Mifid 2 och Mifir, antogs i maj 2014 av Europaparlamentet och rådet och trädde i kraft den 3 januari 2018. De är resultatet av en översyn av reglerna på värdepappersområdet med syfte att öka transparensen, förbättra investerarskyddet och förstärka förtroendet för de europeiska värdepappersmarknaderna.

Bakgrunden till att regelverket har uppdaterats är erfarenheter från den senaste finanskrisen och den snabba utvecklingen av produkter och tjänster på marknaden. Jämfört med Mifid 1 omfattar Mifid 2 och Mifir fler typer av finansiella instrument och flera metoder för handel med finansiella instrument. Ny regler har också införts inom vissa särskilda områden, som till exempel handel med råvaruderivat.

Mifid 2 och Mifir är tillämpligt på värdepappersföretag, reglerade marknader, MTF- och OTF-plattformar, leverantörer av datarapporteringstjänster och företag från tredjeländer som tillhandahåller investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet i unionen.

Genomförande

EU:s genomförandet av Mifid 2 och Mifir är indelat i fyra nivåer.

Nivå 1: Mifid 2 (direktiv) och Mifir (förordning). Förordningar är direkt gällande inom EU. Direktivet, Mifid 2, har genomförts i svensk rätt, främst i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Nivå 2: EU-kommissionens delegerade akter och genomförandeakter som preciserar och närmare anger detaljerna kring rambestämmelserna i Mifid 2 och Mifir. Nivå 2-regler förekommer antingen som förordningar eller direktiv. Genomförandedirektiven har införts i svensk rätt genom Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse.

Nivå 3: Europeiska värdepappersmyndigheten, Esma, utfärdar gemensamma riktlinjer och rekommendationer. Riktlinjerna är att jämställa med svenska allmänna råd. Esma har också utfärdat dokument med frågor och svar (så kallade Q&A:s) i syfte att besvara tolkningsfrågor.

Nivå 4: Innebär att EU-kommissionen utövar tillsyn över att medlemsstaterna genomför lagstiftningen på ett likartat sätt.


Senast granskad: 2022-02-01