Information inför Solvens 2

FI-forum om aktuella frågor i det fortsatta förberedelsearbetet inför Solvens 2.

Vid seminariet redogjordes bland annat för följande:

  • FI:s fortsatta arbete med reglerna om nationell tillsynsrapportering.
  • FI:s syn på frågan om vilka kompetenskrav som den aktuarie som ansvarar för respektive de aktuarier som utför uppgifter i aktuariefunktionen ska uppfylla.
  • FI:s bedömning av de möjligheter som finns att ansöka om dispens från behörighetsvillkoren för de aktuarier som ansvarar för aktuariefunktionen.
  • FI:s utgångspunkter i utformningen av övergångsregleringen för tjänstepensionsverksamhet i livförsäkringsföretag.

Detta FI-forum riktade sig särskilt till de försäkringsföretag som står under FI:s tillsyn.

Presentationsbilder, frågor och svar

Laddar sidan