Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i försäkringsföretag

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag samt i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:27) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens.

Ändringarna är främst en följd av det nya redovisningsdirektivet och de ändringar som med anledning av direktivet införs i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag och årsredovisningslagen (1995:1554).

FI anpassar föreskrifterna till lagändringarna, vilket bland annat betyder att redovisningsbegrepp förtydligas och att uppställningsformerna för balans- och resultaträkningarna ändras.

Föreskrifterna föreslås börja gälla den 1 januari 2016. De ska tillämpas på årsbokslut, årsredovisningar, koncernredovisningar och delårsrapporter som upprättas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2016 eller senare.

Skriftliga synpunkter på förslaget lämnas till Finansinspektionen, Box 7821, 103 97 Stockholm eller via mejl till finansinspektionen@fi.se, senast den 1 januari 2016. Ange diarienummer FI Dnr 15-10124.

 

Laddar sidan