Delegerad akt för likviditetstäckningskrav respektive bruttosoliditetsgrad och tillsynsförordningen

Bestämmelser om likviditet och bruttosoliditetsgrad i tillsynsförordningen (Europaparlamentet och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012) finns främst i artiklarna 411–428 respektive 429-430. Artikel 412 tillsynsförordningen innehåller ett allmänt krav på likviditetstäckning.

Enligt artikel 460 tillsynsförordningen ges kommissionen befogenhet att anta en delegerad akt som ska specificera hur ett kvantitativt krav på likviditetstäckning i artikel 412 tillsynsförordningen ska utformas. I och med publiceringen av den delegerade akten i Europeiska unionens officiella tidning är det nu beslutat hur det kvantitativa kravet på likviditetstäckningskravet i tillsynsförordningen ska beräknas.

Enligt artikel 456.1 j tillsynsförordningen ges kommissionen befogenhet att anta en delegerad akt för att ändra exponerings- och kapitalmåttet för beräkning av bruttosoliditetsgraden, i syfte att korrigera eventuella brister som upptäckts på grundval av institutens rapportering. De ändringar som införs genom denna förordning bör leda till bättre jämförbarhet av den bruttosoliditet som offentliggörs av företagen och bör bidra till att man kan undvika att vilseleda marknadsdeltagare i fråga om företagens verkliga bruttosoliditet.

Förordningen om likviditetstäckningskravet träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Den ska tillämpas från och med den 1 oktober 2015.

Förordningen om bruttosoliditetsgraden trädde i kraft dagen efter det att den offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning.

Dessa förordningar är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Laddar sidan