Ändrat datum för dag 1-rapportering för försäkringsgrupper

Sista dagen att inkomma med dag 1-rapporteringen för försäkringsgrupper är den 1 juli 2016 istället för den 20 maj 2016.

Här är bakgrunden. Av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/467 framgår att artikel 375.2 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 ska ersättas med följande skrivning:

"2. Försäkrings- och återförsäkringsföretag med ägarintresse, försäkringsholdingföretag med ägarintresse eller blandade finansiella holdingföretag med ägarintresse ska till grupptillsynsmyndigheten överlämna de uppgifter som avses i punkt 1 senast 26 veckor efter referensdatum för den första finansiella sammanställningen enligt i artikel 314.1 a."

Laddar sidan