Felaktig procentsats i Kompletterande tillsynsrapportering J. Uppgifter för skadeförsäkringsföretag med undantag – år

Finansinspektion vill med denna notis uppmärksamma de skadeförsäkringsföretag som särskilt omfattas av flik J. Uppgifter för skadeförsäkringsföretag med undantag – år i kompletterande tillsynsrapporteringen (FFFS 2015:13) på att den stressparameter (uttryckt i %) som anges i blanketten på rad J15: Försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven återförsäkring) under Kapitalkrav i avsnittet är felaktigt angiven som 5 procent. Värdet ska i stället vara 15 procent i enlighet med FFFS 2015:9 3 kap, 5§. Kapitalbas, kapitalkrav och garantibelopp. Se nedan hänvisning till FFFS 2015:9 där det rätta värdet framgår.

FFFS 2015:9 3 kap, 5§. Kapitalbas, kapitalkrav och garantibelopp

5 § Ett försäkringsföretag ska för sin skadeförsäkringsrörelse beräkna ett kapitalkrav som utgör summan av de minskningar av kapitalbasen som anges i andra stycket och 15 procent av företagets försäkringstekniska avsättningar för egen räkning.

Laddar sidan