FI föreslår ny trafikljusmodell

Finansinspektionen remitterar i dag ett förslag till ny trafikljusmodell, inklusive tillhörande anvisningar. Anledningen till översynen är att det sedan årsskiftet endast är företag med tjänstepensionsverksamhet som rapporterar enligt trafikljusmodellen.

FI föreslår att modellen anpassas till den särskilda verksamhet som dessa företag driver och till FI:s tillsynsbehov för sådan verksamhet. Syftet med ändringarna är att förbättra FI:s möjligheter att identifiera sådana företag som inte med fullgod säkerhet kan uppfylla sina åtaganden gentemot sina kunder och därmed öka skyddet för konsumenterna.

FI föreslår att den nya trafikljusmodellen ska börja tillämpas från och med första kvartalet 2017, det vill säga i samband med rapporteringen i april 2017.

Korrigeringar av Förslag till ny trafikljusmodell

2016-10-21: Ett fel hade smugit sig in i en formel.

2016-10-31: En korrigering har gjorts i aktiekursriskmodulen. Som anges i anvisningarna ska aktierelaterade instrument endast tas med i beräkningen av kapitalbehovet utifrån värdet i D25. I de olika delsummeringarna på respektive marknad ska aktierelaterade instrument samt aktier och andelar i dotterföretag vars risker tas upp under respektive risk inte ingå.

Laddar sidan