FI förtydligar krav på rapportering av regelbunden tillsynsrapport (RSR)

FI har publicerat ett förtydligande om vilka krav som gäller för när försäkrings- och återförsäkringsföretag samt grupper ska lämna en regelbunden tillsynsrapport till FI de närmaste åren

Vad är det som gäller i fråga om när en regelbunden tillsynsrapport (RSR) ska lämnas till FI de närmaste åren?

FI har beslutat att följande ska gälla, utifrån de ramar som ges i artikel 312 p. 2 i Solvens 2-förordningen; kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35.

2016

En fullständig regelbunden tillsynsrapport (Regular Supervisory Report, RSR) ska upprättas av alla företag och grupper som ska lämna en solvens- och verksamhetsrapport (Solvency and Financial Condition Report, SFCR ) för räkenskapsåret 2016.

Försäkrings- och återförsäkringsföretag ska lämna den regelbundna tillsynsrapporten till FI inom de tidsramar som följer av artikel 312 p. 1 a) i Solvens 2-förordningen. För grupper gäller de tidsramar som framgår av artikel 373.

2017 och 2018

Alla företag och grupper som ska lämna en solvens- och verksamhetsrapport (SFCR) ska rapportera en förkortad regelbunden tillsynsrapport (RSR). Den ska innehålla alla materiella förändringar som inträffat under räkenskapsåret när det gäller:

• verksamhet och resultat
• företagsstyrningssystem
• riskprofil
• värdering för solvensändamål
• finansiering.

Det ska också ingå en förklaring om orsakerna till, och följderna av, sådana förändringar. Kraven på innehåll i den förkortade rapporten framgår av artikel 305 och 312 p. 3 i Solvens 2-förordningen.

Den förkortade rapporten ska lämnas till FI inom de tidsramar som anges i artikel 312 p. 1 a) respektive artikel 373 i förordningen.

2019

Alla företag och grupper som ska lämna en solvens- och verksamhetsrapport (SFCR) ska också rapportera en fullständig regelbunden tillsynsrapport (RSR).

Laddar sidan