FI inväntar implementeringen av försäkringsdistributionsdirektivet för att tillämpa nya EU-riktlinjer

FI har meddelat Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, att FI avser att följa Eiopas riktlinjer om försäkringsföretagens och försäkringsdistributörernas system för produkttillsyn och styrning när EU:s direktiv 2016/97/EU (försäkringsdistributionsdirektivet, IDD) genomförs i svensk rätt.

Den 2 juni 2016 publicerade Eiopa förberedande riktlinjer (EIOPA-BoS-16/071) baserade på EU:s direktiv 2009/138/EG (Solvens 2) och 2016/97/EU (försäkringsdistributionsdirektivet). De förberedande riktlinjerna har utfärdats i syfte att upprätta en konsekvent, ändamålsenlig och effektiv tillsynspraxis med avseende på de system för produkttillsyn och styrning som föreskrivs i artikel 25 i försäkringsdistributionsdirektivet och att överbrygga tiden fram till dess att bestämmelserna i direktivet blir tillämpliga fullt ut.

Riktlinjerna i Sverige

FI:s uppfattning är att riktlinjer från Eiopa riktade till behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer är att jämställa med svenska allmänna råd, som behöriga myndigheter eller finansmarknadsaktörer direkt (på grund av förordning 1094/2010/EU om inrättandet av Eiopa) med alla tillgängliga medel ska söka följa.

I det här fallet har FI meddelat Eiopa att FI inte kan följa riktlinjerna förrän försäkringsdistributionsdirektivet genomförs i svensk rätt, eftersom reglerna för närvarande saknar stöd i den svenska lagstiftningen på försäkringsområdet. Däremot anser FI att de förberedande riktlinjerna är ett bra sätt för försäkringsföretagen och företag som distribuerar försäkringar att sätta sig in i en del av de regler som kommer genom försäkringsdistributionsdirektivet och som kan kräva förändringar i den egna verksamheten.

Laddar sidan