Finansinspektionens fortsatta arbete med trafikljusmodellen och tillsynen över tjänstepensionsverksamhet

2016-12-15 | Nyheter Försäkring

Trafikljusmodellen är ett viktigt verktyg i FI:s tillsyn över försäkringssektorn. Ett förslag till ny utformning av modellen särskilt anpassad för tjänstepensionsföretag skickades på remiss i oktober.

Efter att ha tagit del av remissinstansernas svar konstaterar FI att trafikljusmodellen i praktiken uppfattas som ett kapitalkrav av de berörda företagen. Resultatet av testrapporteringen visar också att kapitalbehovet enligt förslaget ökar väsentligt. Ändringar av modellen kan därmed få stora konsekvenser för företagens tillgångsallokering och kan i förlängningen även riskera att påverka de svenska kapitalmarknadernas stabilitet. FI avstår därför från att gå vidare med förslaget till ny utformning av modellen som remitterades den 20 oktober.

Samtidigt har FI identifierat ett antal brister i modellen, inte minst med anledning av lågränteläget. För att uppfylla tillsynsbehovet kommer FI därför att begära att företagen lämnar kompletterande uppgifter om de risker i företagens verksamhet som myndigheten anser behöver analyseras närmare. Detta för att FI ska kunna utöva en proaktiv tillsyn som gör det möjligt att i tid identifiera och inleda en dialog med företag vars risktagande i förhållande till den finansiella ställningen indikerar att de framtida pensionerna, i ett stressat läge, kan vara hotade.

Laddar sidan