Förslag till riktlinjer om lämplighetsbedömningar

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma och europeiska bankmyndigheten Eba har lanserat ett förslag till riktlinjer som det nu finns möjlighet att lämna synpunkter på i ett öppet samråd. Syftet med riktlinjerna är att förbättra och harmonisera lämplighetsbedömningar inom EU.

Svagheter i bolagsstyrning anses generellt ha varit en av de underliggande orsakerna till finanskrisen där bristfällig övervakning och ifrågasättande av ledningen i ett antal kreditinstitut och värdepappersbolag bidrog till överdrivet och oaktsamt risktagande i den finansiella sektorn. Eba och Esma har i syfte att angripa dessa svagheter gemensamt tagit fram förslaget till riktlinjer i enlighet med de nya krav som följer av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag (CRD 4) och Europaparlamentet och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument (Mifid 2).

Samrådet finns på Esmas webbplats tillsammans med instruktioner om hur man svarar och vilka specifika frågor som myndigheten framför allt vill få in synpunkter på. Sista dag för att svara är den 28 januari 2017. En officiell utfrågning kommer att äga rum i London den 5 januari 2017.

Riktlinjerna kommer att vara tillämpliga för såväl behöriga myndigheter inom EU som kreditinstitut och värdepappersbolag. När riktlinjerna träder i kraft upphör Ebas tidigare riktlinjer från 2012 om lämplighetsbedömning av ledamöter i ledningsorgan och ledande befattningshavare (EBA/GL/2012/06). De behöriga myndigheterna förväntas implementera riktlinjerna till mitten av 2017.

Laddar sidan