Nya regler för rapportering av insynshandel och loggbok

Den 3 juli 2016 kommer nya regler för insynspersoner. De innebär bland annat utökade regler om insiderförteckningar, begreppet insynsperson ersätts med person i ledande ställning, tidsperioden inom vilken förändringar ska rapporteras kortas till tre dagar och fler instrument ska anmälas.

Den 3 juli träder Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR) i kraft och blir direkt tillämplig i svensk lag. Bestämmelserna som reglerar anmälningsskyldighet för personer med insynsställning i lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL), samt  vissa svenska aktiebolags skyldigheter att föra loggbok, upphävs. Dessa ersätts i lagen med hänvisningar till Artikel 18 (insiderförteckning) och Artikel 19 (insynshandel) i MAR. 

Här redogörs för de viktigaste förändringarna i förordningen när det kommer till reglerna för insynshandel och insiderförteckning (loggbok).

 • Fler emittenter omfattas av de nya reglerna (Artikel 18.7 och 19.4)

  De nya reglerna omfattar från den 3 juli 2016 emittenter som ansökt om eller godkänt att deras finansiella instrument ska tas upp till handel på reglerad marknad eller MTF-plattform. Bestämmelser som hänvisar till OTF-plattformar, tillväxtmarknader för små- och medelstora företag, utsläppsrätter eller auktionerade produkter baserade på sådana ska tidigast börja tillämpas den 3 januari 2017.
 • Utökade regler för insiderförteckningar (18)

  Insiderförteckning ska upprättas då händelser inträffar som innebär att personer som arbetar för emittenten får tillgång till insiderinformation. Emittenten kan enligt de nya reglerna också välja att upprätta en förteckning över ”permanenta insiders”, det vill säga personer som förväntas ha tillgång till all insiderinformation inom emittenten. Uppdateringen av den senare förteckningen är inte på samma sätt händelsestyrd, och emittenten behöver inte ta upp dessa personer i övriga förteckningar. Mallar för hur dessa insiderförteckningar ska utformas finns i Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/347. För mer information om dessa och övriga förändringar om insiderförteckningar se länk till denna förordning längst ned på sidan.
 • Begreppet ”insynsperson” ersätts med ”person i ledande ställning” (3.25)

  Definitionen av vilka som ska omfattas av skyldigheten att rapportera insynshandel förändras.
 • Personer i ledande ställning, samt deras närstående, ska rapportera transaktioner till emittenten och till Finansinspektionen inom tre affärsdagar (19.1)

  Rapportering enligt 19.1 ska ske till både emittenten och till Finansinspektionen. Enligt rådande lagförslag kommer Finansinspektionen offentliggöra transaktionerna på sin hemsida och föra ett register över de inrapporterade uppgifterna. Anmälan ska göras utan dröjsmål och senast tre affärsdagar efter transaktionsdatum. Denna frist är således förkortad jämfört med den som gäller för närvarande vid rapportering av förändrat innehav (fem dagar). Skyldigheten gäller dock endast om ett sammanlagt transaktionsbelopp om 5000 euro uppnåtts under kalenderåret (beräkning av transaktionsbeloppet sker utan nettning). I detta inkluderas den transaktion som gör att transaktionsbeloppet om 5000 euro uppnås eller överskrids. I Artikel 10.2 i Kommissionens delegerade förordning 2016/522 redogörs i mer detalj för de typer av transaktioner som kommer omfattas av rapporteringsskyldigheten (se länk längst ned på sidan). Vidare kommer det inte längre krävas anmälningar om innehav vid insynsställningens uppkomst.
 • Definitionen av Större innehavare (STÖI) i AnmL upphör. Dessa personer blir inte per automatik rapporteringsskyldiga enligt de nya reglerna.

  Skyldigheten att rapportera transaktioner gäller, i enlighet med ovanstående stycke, för personer i ledande ställning och närstående till dessa så snart ett transaktionsbelopp om 5000 euro uppnåtts under kalenderåret. Större innehavare blir således inte skyldiga att rapportera in sitt ingående innehav, och inte heller efterföljande transaktioner i emittenten, om inte de nya kriterierna för att omfattas av rapporteringsskyldighet uppnåtts.
 • Fler kategorier av finansiella instrument kommer omfattas av anmälningsskyldighet (19.1 och 19.7)

  Rapporteringen omfattar både aktier och skuldinstrument som emitteras av emittenten eller andra finansiella instrument kopplade till dem. Det bör också noteras att transaktioner som utförs inom ramen för kapitalförsäkringar nu kommer omfattas av anmälningsskyldigheten, enligt 19.7.
 • Emittenten ska upprätta en förteckning över personer i ledande ställning och deras närstående (19.5)

  Detta innebär att emittenternas nuvarande rapportering av insynspersoner till Finansinspektionen försvinner.
 • Emittenten ska skriftligen underrätta samtliga personer i ledande ställning om deras skyldigheter enligt Artikel 19 (19.5)

  Enligt AnmL ska enbart vissa kategorier av insynspersoner underrättas, detta utökas nu till att omfatta samtliga personer i ledande ställning.
 • Personer i ledande ställning ska skriftligen underrätta sina närstående om deras skyldigheter under Artikel 19 (19.5)
 • Närstående ska själva rapportera sin insynshandel (19.5)

  Ansvaret för rapportering av närståendes transaktioner flyttas från insynspersonen till den närstående.
 • Definitionen av närstående förändras (3.26)

  Framför allt förändras definitionen av närstående juridisk person.
 • Handelsförbudet gäller samtliga personer i ledande ställning (19.11)

  Enligt AnmL gäller förbudet enbart vissa kategorier av insynspersoner och deras närstående. Artikel 19.11 i MAR omfattar samtliga personer i ledande ställning, dock inte deras närstående.  Förbudet gäller under en stängd period på 30 dagar innan offentliggörandet av en delårsrapport eller en bokslutskommuniké som emittenten är skyldig att offentliggöra enligt lag eller det regelverk som tillämpas på handelsplatsen där dess aktier är upptagna till handel.

De nya anmälningsreglerna ska följas av personer i ledande ställning, och deras närstående, i emittenter som är registrerade i Sverige, samt i de emittenter som inte är registrerade i en medlemsstat men som har Sverige som hemmedlemsstat (Artikel 19.2). Denna bestämmelse är i enlighet med vad som redan föreskrivs i AnmL 1 a-2 §§ och här sker således ingen förändring.

De nya reglerna om insiderförteckning ska från och med 3 juli 2016 tillämpas av emittenter som ansökt om upptagande till handel eller godkänt att deras finansiella instrument upptas till handel på en reglerad marknad eller en MTF-plattform i en medlemsstat.
Finansinspektionen kommer framöver gå ut med information kring vilka rutiner som kommer gälla för inrapportering av transaktioner utförda av personer i ledande ställning och deras närstående, samt de rutiner som kommer tillämpas vid offentliggörande av dessa transaktioner.

Notera slutligen att i och med övergången till de nya reglerna kommer även de blanketter som tidigare använts för insynsrapportering att tas bort från Finansinspektionens hemsida. Detta kommer inte att ske direkt vid övergången utan senare under juli månad för att möjliggöra för insynspersoner och berörda emittenter att fullgöra sina rapporteringsskyldigheter enligt regelverket som gäller fram till 3 juli. Under övergångsperioden kommer Finansinspektionen därför att föra två parallella register, dels ett insynsregister enligt nuvarande utformning, dels ett register över de transaktioner som ägt rum från och med 3 juli och som rapporterats in i enlighet med de nya reglerna.

Laddar sidan