Särskild avgift vid överträdelse av marknadsmissbruksförordningen

EU:s nya förordning mot marknadsmissbruk (Mar) träder i kraft den 3 juli i år. Men vissa lagändringar som krävs för att FI ska kunna besluta om sanktioner dröjer ytterligare cirka ett halvår. Under tiden kommer FI att få ingripa och besluta om särskild avgift enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument.

Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (Mar) träder i kraft och blir direkt tillämplig som svensk lag den 3 juli i år. Medlemsstaterna ska till dess ha vidtagit nödvändiga åtgärder för att följa förordningen.

För att göra det möjligt för marknadsaktörer att följa Mar och för FI att utöva tillsyn över efterlevnaden av förordningen, har regeringen i proposition 2015/16:120 (Tillsyn över att EU:s marknadsmissbruksförordning följs) föreslagit vissa lagändringar som ska träda i kraft den 3 juli 2016. Resterande lagändringar som kommer att anpassa den svenska lagstiftningen till Mar föreslås i regeringens lagrådsremiss (Bekämpning av marknadsmissbruk) träda ikraft den 1 februari 2017.

De lagändringarna som föreslås träda i kraft den 3 juli innebär bland annat att FI utses till behörig myndighet enligt Mar. Det innebär dock inte att FI kommer att få möjlighet att besluta om administrativa sanktioner enligt Mar. Istället föreslår lagstiftaren att FI – i avvaktan på nödvändiga ändringar i svensk rätt –  får besluta om särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL) vid överträdelse av vissa bestämmelser i förordningen.

Det innebär att FI får möjlighet att ingripa och besluta om särskild avgift mot den som åsidosatt förordningens bestämmelser om:

  • anmälningsskyldighet för vissa transaktioner (artikel 19)
  • handelsförbud 30 dagar före vissa finansiella rapporter (artikel 19.11)
  • insiderförteckningar (artikel 18).

De särskilda avgifter som FI kan besluta om vid överträdelser av förordningen motsvarar de beloppsnivåer som sedan tidigare finns i AnmL.

Laddar sidan