Årlig rapport om långfristiga garantier och aktiekursrisk

2017-12-27 | Eiopa Nyheter Försäkring

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har publicerat sin andra årsrapport om åtgärder inom långfristiga garantier och regler för aktiekursrisk.

Eiopa publicerar årligen rapporter om den översyn som myndigheten genomför av de bestämmelser som införts i Solvens 2 för försäkringsprodukter som innehåller långfristiga garantier (det så kallade LTG-paketet) samt reglerna för aktiekursrisk i standardformeln. 

Syftet är att bedöma på vilket sätt bestämmelserna har tillämpats i de nationella medlemsstaterna och vilken inverkan de har haft på den europeiska försäkringsmarknaden.

Översynen av LTG-paketet samt reglerna för aktiekursrisk pågår under perioden 2016–2020 och Eiopa ska årligen, fram till den 1 januari 2021, rapportera resultatet av sin översyn till Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Resultatet från översynen publiceras också årligen på Eiopas hemsida.

Laddar sidan