Effektivare handläggning av ansökningar om internmetod för kreditrisk

FI:s målsättning är att alla ansökningar om tillstånd att använda internmetoden för kreditrisk, den så kallade IRK-metoden, ska avgöras inom sex månader från ansökningstillfället.

Detta innebär dels högre krav på FI:s handläggningsrutiner, dels att de företag som skickar in sin ansökan behöver visa att modellerna i allt väsentligt uppfyller tillsynsförordningens krav redan vid ansökningstillfället.

Företagen får med andra ord inte tillfälle att, som i dag, upprepade gånger åtgärda av FI påtalade brister under ansökningsprocessens gång.

För att åstadkomma en mer effektiv och förutsebar handläggning kommer FI därför att ställa högre krav på att företagen redan vid ansökningstillfället kan visa att tillsynsförordnigens krav i allt väsentligt är uppfyllda. För det fall den metod som ansökan avser innehåller mindre brister som bedöms kunna åtgärdas inom ramen för sexmånadersfristen kommer företagen ges tillfälle att justera sin ansökan. Brister i metoden som är så stora att betydande ändringar i metoden är nödvändiga kommer som utgångspunkt att rendera avslag på ansökan. I handläggningen kommer FI att tillämpa tekniska standarder och riktlinjer från den europeiska banktillsynsmyndigheten, EBA, vilka även kan tjäna som vägledning för företagen när ansökan utformas.

Detta innebär inte ändrade förutsättningar för tillstånd i sak, utan endast en ändring av FI:s handläggningsrutiner. De nya handläggningsrutinerna kommer att tillämpas på alla ansökningar om tillstånd att använda internmetoden som kommer in till FI efter den 1 januari 2018.

Läs mer

Laddar sidan