FI tillämpar riktlinjer för information om IKU och ILU som samlas in inom ramen för ÖUP

2017-04-06 | Regler EBA Nyheter Bank

FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten, EBA, att FI avser att följa EBA:s riktlinjer om information om företagens interna processer för kapitalutvärdering (IKU) och likviditetsutvärdering (ILU).

Den 3 november 2016 publicerade EBA riktlinjer för information om IKU och ILU (EBA/GL/2016/10), utfärdade enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Riktlinjerna syftar till att säkerställa att tillsynsmyndigheter i hela EU använder enhetliga metoder när de bedömer företagens interna processer för kapitalutvärdering (IKU) och likviditetsutvärdering (ILU) inom ramen för översyns- och utvärderingsprocessen (ÖUP), i enlighet med ÖUP-riktlinjerna (EBA:s riktlinjer för gemensamma förfaranden och metoder för ÖUP).

I de nya riktlinjerna specificeras i synnerhet vilken information om IKU och ILU som de behöriga myndigheterna ska samla in för att utföra sina bedömningar utifrån de kriterier som specificeras i ÖUP-riktlinjerna.

Laddar sidan