Förslag på förtydligande definition av systematisk internhandlare

Europeiska kommissionen har publicerat ett förslag till ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/565 med syfte att förtydliga och specificera definitionen av systematiska internhandlare.

Kommissionens delegerade förordning (2017/565) om organisatoriska krav och villkor för verksamheten i värdepappersföretag definierar och specificerar bland annat verksamhet för systematiska internhandlare. Den tekniska utvecklingen på värdepappersmarknaderna har lett till framväxten av elektroniska kommunikationsnät som möjliggör koppling av flera värdepappersföretag. Med hänvisning till att denna utveckling inte hanteras av kommande reglering av systematiska internhandlare föreslår kommissionen en ändring av den delegerade förordningen (EU) 2017/565.

Myndigheter och berörda marknadsaktörer, investerare, konsument- och intresseorganisationer är välkomna att lämna synpunkter på förslaget på kommissionens webbplats.

Synpunkter ska ha kommit in senast den 18 juli 2017.

Läs mer

Laddar sidan