Kategorisering av svenska kreditinstitut 2018

2017-09-29 | EBA Nyheter Bank

FI har tillsynskategoriserat de svenska kreditinstituten för 2018. Genom tillsynskategoriseringen tillämpar FI den europeiska banktillsynsmyndigheten EBA:s riktlinjer.

Det huvudsakliga syftet med kategoriseringen är att visa hur FI tillämpar proportionalitet i arbetet med översyns- och utvärderingsprocess, som bland annat innefattar en bedömning av kreditinstitutens interna kapital- och likviditetsutvärdering. Tillsynskategoriseringen förändrar inte FI:s arbetssätt och påverkar heller inte kreditinstituten eller deras verksamhet.

FI har valt att tillsynskategorisera de fyra största kreditinstituten i kategori 1. Detta sammanfaller med att dessa kreditinstitut är kategoriserade som så kallade övriga systemviktiga kreditinstitut och därmed är föremål för O-SII-kapitalbuffert.

Tillsynskategoriseringen avser kalenderåret 2018. Nästa regelmässiga, årliga, uppdatering av tillsynskategoriseringen kommer alltså att publiceras under tredje kvartalet 2018, och avser då kalenderåret 2019.

Laddar sidan