Påminnelse om LEI-koder

2017-10-26 | Nyheter Emir Mifid Marknad

FI vill påminna om de krav som börjar gälla för LEI-kod när Mifid 2/Mifir träder i kraft den 3 januari 2018.  FI har också tagit fram frågor och svar om vad som gäller för LEI-koder när de nya reglerna träder i kraft.

LEI-kod är en global identifieringskod för företag och andra organisationer som har introducerats på G20-ländernas initiativ. I och med att de nya värdepappersmarknadsreglerna i Mifid 2/Mifir träder i kraft den 3 januari 2018 ökar kraven på rapportering av transaktioner i finansiella instrument enligt artikel 26.6 i Mifir (EU nr 600/2014). Det medför obligatorisk information om LEI-kod för juridiska personer för vilka ett värdepappersföretag utför och rapporterar transaktioner i finansiella instrument.

Mot bakgrund av den nya bestämmelsen har FI tagit fram frågor och svar om LEI-koder. Dessa beskriver mer utförligt i vilka situationer en LEI-kod behövs samt hur man skaffar en LEI-kod.

 

Legal entity identifier-kod (LEI)

Vad är LEI-kod?

Legal Entity Identifier (LEI) är en global identifieringskod för företag och andra organisationer på värdepappersmarknaderna som har introducerats på G20-ländernas initiativ.

När krävs LEI-kod?

Kravet på LEI-kod genomförs successivt. I dagsläget krävs eller rekommenderas LEI-kod för flera kategorier av finansiella institut som står under Finansinspektionens tillsyn såsom kreditinstitut, värdepappersföretag, försäkrings- och återförsäkringsföretag, försäkrings- och återförsäkringsgrupper och tjänstepensionsinstitut, (CRR, CSDR, Solvens II).

Juridiska personer och enskilda firmor som handlar med derivat och är skyldiga att rapportera detta till ett transaktionsregister, enligt Emir (EU 638/2012). Motparterna i en derivattransaktion ska inte bara skaffa en egen LEI-kod utan också försäkra sig om att den andra motparten i transaktionen har en LEI-kod, under förutsättning att denne är rapporteringsskyldig och behörig att skaffa LEI-kod.

Kravet kommer framöver att omfatta flera juridiska personer när Mifid 2/Mifir träder i kraft:

  • Från och med den 3 januari 2018 åligger det handelsplatser och systematiska internhandlare att tillse att referensdata som ska rapporteras enligt artikel 26 i Mifir (EU 600/2014) och artikel 4 i MAR inkluderar en LEI-kod som identifierar emittenten av det rapporterade finansiella instrumentet.
  • Från och med den 3 januari 2018 krävs att värdepappersföretag som rapporterar transaktioner i finansiella instrument ska säkerställa att sådana juridiska personer, för vilkas räkning värdepappersföretaget har utfört transaktionen, kan identifieras med hjälp av en LEI-kod. Notera att ovanstående krav utgör en förutsättning för transaktionsrapportering enligt Mifir artikel 26 och att avsaknad av LEI-kod innebär att den juridiska personen är förhindrad att utföra transaktioner på värdepappersmarknaden.

 

Hur skaffar man en LEI-kod?

LEI-kod är ett globalt ID-nummer som erhålls via ett antal fristående webbtjänster, så kallade Local Operating Units (LOU) som är godkända av LEI Regulatory Oversight Committee (LEI ROC). Ansökan om LEI-kod kan i regel göras med hjälp av en bank, men det går att göra direkt via de institutioner som tillhandahåller LEI-kod. Vilka de institutionerna är framgår av the Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) enligt länken nedan:
https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations


Spelar det någon roll var man skaffar LEI-kod?

Nej, bara det är en korrekt LEI-kod. Man kan skaffa en LEI-kod från institutionerna som finns på listan hor Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).

Andra frågor och svar kring LEI-kod

Följande organisationer har frågor och svar om LEI-koder:

Laddar sidan